Adresy i godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego

Kwidzyn ul. Kościuszki 29b
siedziba
Starostwa Powiatowego
poniedziałek – piątek 12:00-16:00   Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
i Rozwoju Regionalnego,
ul. H. Kołłątaja 9, 93-110 Tczew
Ryjewo* ul. Grunwaldzka 70
siedziba Gminnego
Ośrodka Kultury
poniedziałek, wtorek, piątek
środa, czwartek
9.00-13.00
14:00-18:00
radca prawny Krzysztof Dawidowski
W dniach 18, 20, 23 i 25 lipca 2018 r.
ustala się następujące godziny
świadczenia nieodpłatnej
pomocy prawnej:
18.07. – godz. 15.30-19.30;
20.07. – godz. 15.30-19.30;
23.07. – 7.45-11.45;
25.07. – 15.00-19.00
Prabuty ul. Łąkowa 24
siedziba
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
poniedziałek,
wtorek – piątek
12:00-16:00
13:00-17:00
adwokat Agata Lizińska

* Istnieje możliwość telefonicznego umówienia terminu spotkania pod nr tel. 55 277 42 28, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00

Informacja dotycząca osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposób wykazywania uprawnienia

  Osoba uprawniona Wykazanie uprawnienia
1 Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2 Osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863). przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
3 Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. Poz. 693). przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
4 Osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203). przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
5 Osoba, która nie ukończyła 26 lat.  przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
6 Osoba, która ukończyła 65 lat. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
7 Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
8   Kobiety w ciąży przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

* Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1255) osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-6 i 8 wskazanej ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-5 i 7.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *