Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2019

Wójt Gminy Kwidzyn informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację w 2019 roku inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest, z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kwidzyn.

Środki finansowe na realizację w/w inwestycji pochodziły będą z budżetu Gminy Kwidzyn.

W zależności od ilości zgłoszeń wysokość dotacji może docelowo wynieść od 50% do 90% – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych w budżecie Gminy Kwidzyn na dofinansowanie inwestycji kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (kwota dofinansowania, wynosi nie więcej niż 830,00 zł brutto do 1 000 kg wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu nieruchomości wnioskodawcy).

Dotacja może zostać przyznana osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które do chwili podpisania umowy dotacji z Gminą nie dokonają demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

O zakwalifikowaniu zadania do realizacji decyduje kolejność wpływu wniosku do Urzędu Gminy Kwidzyn.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe zamierzające ubiegać się o dotację muszą złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek do Wójta Gminy Kwidzyn o udzielenie dotacji opatrzone: adresem   modernizowanej nieruchomości, nr działki, rodzajem zabudowy, przewidywanym terminem podjęcia i zakończenia prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz powierzchnią pokrycia dachowego wyrażoną w m2.
  2. Kserokopię (odpis) tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja.
  3. Formularz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – według wzoru, zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.).
  4. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest – według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).
  5. Zdjęcia pokrycia dachowego budynku, na którym realizowana będzie inwestycja, wykonane od strony fasadowej i szczytowej.
  6. Kserokopię uprawnień przedsiębiorcy do pracy z azbestem.

Pisma informujące o chęci ubiegania się o dotację wraz z kserokopią tytułu prawnego,  wypełnionymi formularzami i zdjęciami należy składać od 28 marca do 29 kwietnia 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, pokój nr 1 na parterze.

Formularze oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz informacji o wyrobach zawierających azbest pobrać można w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, pokój nr 1 lub 9 na parterze oraz ze strony internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl (zakładka „Załatwianie spraw w Urzędzie”).

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu powyższych formularzy uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn Panią Agatą Kuszyńską w pokoju nr 9 na parterze lub pod nr tel.: 55 261 41 65.

Wójt Gminy Kwidzyn
Dariusz Wierzba