• E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 4 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019

WÓJT GMINY KWIDZYN
działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w 2019 roku
który adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty winny dotyczyć:
1) Działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:

a) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych dla mieszkańców gminy,
b) organizację eventów i imprez sportowych z udziałem gwiazd sportu,
c) prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
d) organizowanie i realizacja aktywnego wypoczynku oraz zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
e) prowadzenie zajęć w zespołach stale ćwiczących oraz organizowanie rozgrywek o charakterze masowym,
f) organizowanie nowych form spędzania czasu wolnego i zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2018 r. – 140.000,00 zł,
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r. – 140.000,00 zł

2) Działań w zakresie edukacji i ochrony środowiska poprzez realizację programów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2018 r. – 80.000,00 zł,
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r. – 80.000,00 zł,

3) Działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:

a) wspieranie działań kulturalnych, oświatowych i społecznych, w szczególności takich, które aktywizują społeczność lokalną,
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2018 r. – 10.000,00 zł,
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r. – 10.000,00 zł,

1. Termin realizacji zadań:
Od chwili podpisania umowy na czas realizacji zadania, lecz nie dłużej niż do 31.12.2019r.
2. Warunki realizacji zadań:
• zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Kwidzyn,
• zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
• realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania.
3. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Kwidzyn,
a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie.
Zlecenie zadania publicznego odbywać się będzie w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.

4. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2019 na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie ………….. poprzez…………” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82 – 500 Kwidzyn (parter, pok. 1 ) w terminie do dnia 29 stycznia 2019r. do godz. 14:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 8 lutego 2019 r.

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Tryb stosowany przy wyborze ofert – zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert.
Oferty złożone przez organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze pożytku publicznego ocenia powołana przez Wójta komisja konkursowa. Imienny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy Wójt określi odrębnym zarządzeniem.
Komisja:
• otwiera koperty z ofertami,
• ocenia oferty pod względem formalnym, czy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r. poz 450 z późn.zm.) i niniejszym ogłoszeniu,
• odrzuca oferty nie spełniające warunków formalnych określonych w/w ustawie i niniejszym ogłoszeniu lub złożone po wyznaczonym terminie,
• rozpatruje oferty, które spełniły warunki w ocenieni formalnej i ocenia je pod względem merytorycznym.
Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej ofert przez Komisję Konkursową zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert:
* doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań,
* możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe,
* przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (rodzaj i celowość planowanych kosztów, stosunek nakładów do oczekiwanych efektów, oszczędne kalkulowanie kosztów realizacji zadania),
* wielkość środków własnych oferenta przeznaczonych na realizację zadania,
* stopień realizacji określonych zadań własnych Gminy poprzez ofertę.

6. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2018 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2018 r. Gmina Kwidzyn przekazała środki finansowe na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, z budżetu gminy:
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
• „Prowadzenie zajęć w zespołach stale ćwiczących oraz organizowanie rozgrywek
o charakterze masowym”
dotacja na rzecz organizacji pozarządowej w kwocie 87.000,00 zł
• „Zdrowo i Biegowo III”
dotacja na rzecz organizacji pozarządowej w kwocie 8 000 zł
• „Organizacja i koordynacja szkolnych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kwidzyn”
dotacja na rzecz organizacji pozarządowej w kwocie 2.000 zł
• „Rekreacyjna jazda konna dla dzieci niepełnosprawnych”
dotacja na rzecz organizacji pozarządowej w kwocie 3.500 zł
• „Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych tenisa stołowego”
dotacja na rzecz organizacji pozarządowej w kwocie 5.900 zł
• „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – marsz Nordic Walking połączony z imprezą kulturalną”
dotacja na rzecz organizacji pozarządowej w kwocie 2 000 zł
• „Mistrzostwa Gminy Kwidzyn szkół podstawowych”
dotacja na rzecz organizacji pozarządowej w kwocie 11.600 zł
• „Grand Prix w badmintonie dla mieszkańców Gminy Kwidzyn”
dotacja na rzecz organizacji pozarządowej w kwocie 4.000 zł
• „Powiślańska czwórka – marsz po zdrowie i ekologię”
dotacja na rzecz organizacji pozarządowej w kwocie 10 000 zł

w zakresie ekologii i ochrony środowiska:
• „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole w Brachlewie”
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 80.000 zł

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
• „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez organizację imprez promujących wieś Rakowiec i Gminę Kwidzyn”
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 5.000 zł
• „Aktywność społeczna seniorów angażująca różne pokolenia w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy poprzez uczestnictwo w warsztatach”
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 3.500 zł
• „II Powiślańskie Dożynki Pszczelarskie”
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 700 zł.

7. Informacje dodatkowe.
• W sytuacji, gdy wnioskowana kwota dofinansowania według złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
• Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację określonego zadania.
• Wójt Gminy Kwidzyn zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
• Oferta powinna zawierać:
o wniosek o przyznanie dofinansowania,
o statut stowarzyszenia,
o aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź zaświadczenie Starosty Kwidzyńskiego o wpisie do ewidencji stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej,
• Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

W ó j t Gminy Kwidzyn

Dariusz Wierzba

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.