• E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Na XLVII sesji Rady Gminy Kwidzyn 27 lutego 2018r., na zaproszenie Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona gościli: Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie st. bryg. mgr inż. Sławomir Bogiel, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP Pan Krzysztof Skoczek oraz przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Główny temat sesji dotyczył bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Kwidzyn w roku 2017. Na początku sesji głos zabrał także Powiatowy lekarz Weterynarii Pan Józef Świokło na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) i zasad ochrony świń przed tą chorobą.

W kolejnym punkcie obrad omówione zostały:

1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie za 2017 rok.

2. Sprawozdanie roczne z pracy Gminnego Zespołu Interdysplinarnego za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017r.

3. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.

4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.

5. Informacja z działań podjętych w zakresie profilaktyki zdrowotnej za 2017 rok.

6. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2018 za 2017 rok.  

7. Sprawozdanie z realizacji “Programu upowszechniania sportu w gminie Kwidzyn na lata 2015-2017”

8. Sprawozdanie z realizacji zadań w dziedzinie sportu, kultury fizycznej, turystyki w 2017 r.

Radni podjęli uchwały:

1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok,

2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032,

3) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018,

4) w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na terenie gminy Kwidzyn.

5) w sprawie przekazania projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kwidzyn, do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

6) w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp.z o.o., z siedzibą w Kwidzynie, na lata 2018-2020.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.