• Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich

  Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich

 • Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Na XLIX sesji Rady Gminy Kwidzyn, na zaproszenie Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona gościli przedstawiciele zarządców dróg: Pan Tomasz Miller (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku), Pan Wojciech Łach (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie) oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie: Pan Tomasz Choma (Kierownik Rewiru Dzielnicowych) i Pan Marek Rólkiewicz (Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji). Główny temat sesji dotyczył utrzymania i stanu dróg na terenie gminy Kwidzyn. Zaproszeni goście poinformowali radnych i sołtysów o prowadzonych lub planowanych na rok 2018 i lata następne remontach oraz inwestycjach na drogach wojewódzkich, krajowych i powiatowych w gminie Kwidzyn. Zastępca Naczelnika przekazal informację na temat utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kwidzyn w roku 2017. Podczas sesji pracownicy merytoryczni urzędu przekazali zebranym informacje o najważniejszych zmianach w Ustawie Prawo łowieckie, Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz szczegółowo omówiono realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono:

Informację nt. Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

Informację z realizacji zadań wynikających z § 5 uchwały Nr XXXVI/259/06 RG z dnia 29.09.2006 w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów oraz akcji przez Wójta gminy Kwidzyn.

Radni podjęli uchwały:

1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok,

2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032,

3) w sprawie podziału Gminy Kwidzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

4) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2018 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn,

5) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,

6) w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2018.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.