Dnia 06.03.2019 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie rozwiązania umowy podpisanej pomiędzy Gminą Kwidzyn a Województwem Pomorskim na dofinansowanie projektu „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie. Przedmiotem projektu była budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie w Gminie Kwidzyn.

Gmina Kwidzyn w ramach realizowanego projektu przygotowała i ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. : „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie.

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższająca posiadane środki i przeznaczone na realizacje całego zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

W miesiącu wrześniu 2018 roku Gmina Kwidzyn ponownie ogłosi postępowanie przetargowe

na wyłonienie wykonawcy w/w zadania.

Planuje się budowę pomostów pływających z podestami dla kajakarzy, budowę 4 pływaków ze schodami terenowymi i rynnami ułatwiającymi wciąganie i wodowanie kajaków, budowę zjazdu- slipu umożliwiającego zjazd i wodowanie małych jednostek żaglowych

i motorowych. Zaplanowano wybudowanie oświetlonych, monitorowanych miejsc parkingowych wraz z miejscami umożliwiającymi odpoczynek oraz zabezpieczonych

w urządzenia sanitarne.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi -1 951 424,99 zł

Wnioskowane dofinasowanie 1 658 711,24 zł co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków.

Czas realizacji projektu w latach 2017-2020.

 

 

Dnia 11.12.2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn a Województwem Pomorskim na dofinansowanie projektu „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie.

Przedmiotem projektu jest budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie w Gminie Kwidzyn. Głównym celem projektu jest poprawa oferty turystycznej turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej i wzrost ruchu turystycznego poprzez budowę pomostów do cumowania w Korzeniewie.

Efektem projektu będzie wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne oraz wzrost atrakcyjności produktu turystycznego - oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. Z uwagi na bliskość Kwidzyna oraz usytuowanie w Dolinie Dolnej Wisły, Korzeniewo pełni ważną rolę węzła łączącego „Pętlę Żuławską” z pozostałą częścią polskiego odcinka drogi wodnej E-70 – dolna Wisła do Bydgoszczy i połączenia z drogą wodną Wisła – Odra (Kanał Bydgoski, Noteć, Warta).

Głównym celem projektu jest poprawa oferty turystycznej turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej i wzrost ruchu turystycznego poprzez budowę przystani żeglarskiej w Korzeniewie.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi -1 951 424,99 zł

w tym wydatki kwalifikowalne – 1 951 424,99 zł

w tym wkład własny Gminy Kwidzyn- 292 713,75 zł

 

 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: „ROZWÓJ OFERTY TURYSTYKI WODNEJ W OBSZARZE PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ I ZATOKI GDAŃSKIEJ”

 

 

 

Informacja o przedsięwzięciu

 

Realizacja przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” będzie stanowić nową jakość, która rozszerzy sieć szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego o nową infrastrukturę turystyki wodnej i obejmie obszarem inwestowania wybrzeże Zatoki Gdańskiej. Stanowi to kontynuację zakończonego projektu „Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I.”, współfinansowanego ze środków POIG 2007-2013.

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich mogących współtworzyć spójną ofertę turystyczną, dającą wodniakom możliwość przybicia do kei lub dłuższego przystanku w interwale kilkugodzinnym. Istotnym elementem projektu jest uzupełnienie istniejącej infrastruktury o pełnowartościowe (z perspektywy żeglarza) punkty łączące nowopowstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej. Dzięki temu znacznie zwiększą się możliwości kształtowania oferty turystycznej – z uwzględnieniem długości wypoczynku oraz posiadanych umiejętności i uprawnień żeglarskich i motorowodnych, ponieważ Zatoka Gdańska należy do obszaru morskich wód osłoniętych. To znakomity akwen, na którym kolejno, po Zalewie Wiślanym, żeglarze mogą doskonalić swoje umiejętności, stykając się z dużymi pełnomorskimi statkami, nawiązywać łączność radiową, wysłuchiwać prognoz pogody, pracować na mapie, obsługiwać GPS i wiele innych urządzeń jachtowych. Natomiast Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Łączy ze sobą liczne atrakcje związane
z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. Jest to obszar niezwykle bogaty w unikatowe w skali kraju obiekty historyczne: zamki gotyckie czy domy podcieniowe, a także zabytki hydrotechniczne: mosty zwodzone czy śluzy.

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach projektu planuje się wybudowanie/zmodernizowanie obiektów portowych, a także infrastruktury pomocniczej (mosty, pomosty cumownicze). Przewiduje się prace dotyczące poprawy drożności dróg i torów wodnych, wyposażania w urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej, wody pitnej, odbioru ścieków bytowych z jachtów oraz wód zęzowych. Prowadzone będą prace dotyczące wyeksponowania marki Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej jako istotnych destynacji turystyki wodnej w Polsce.

Przedsięwzięcie pozwoli na wybudowanie i przebudowanie m.in. 750 miejsc cumowniczych w nowych i zmodernizowanych obecnie funkcjonujących portach i przystaniach Pętli Żuławskiej
i Zatoki Gdańskiej, stanowiąc kolejny krok do rozwoju żeglarstwa, wzmocnienia standardu usług turystycznych i poprawy bezpieczeństwa żeglugi.

Link do strony całego przedsięwzięcia

https://dt.pomorskie.eu/petla-zulawska-rozwoj-turystyki-wodnej-etap-ii

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.