Radni Udzielili Wójtowi Absolutorium

27 czerwca 2019r. podczas obrad X sesji Rady Gminy Kwidzyn, radni, jednogłośnie,  pod­jęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2018 oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Przed podjęciem w/w uchwał Wójt Gminy Dariusz Wierzba przedstawił raport o stanie Gminy Kwidzyn za rok […]

NOWE FORMULARZE PODATKOWE

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują ogólnopolskie formularze informacji i deklaracji na podatek rolny (IR-1; DR-1), podatek leśny (IL-1; DL-1) i podatek od nieruchomości (IN-1; DN-1). Formularz można złożyć: w wersji papierowej (osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem operatora pocztowego) – wzory dostępne są na stronie: www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/, w wersji elektronicznej, za pośrednictwem […]

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Marezie

31. maja b.r. zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego w Marezie. Zakres inwestycji obejmował: 1. budowę ciągu pieszo – rowerowego, ok. 366 m2, 2. wymianę istniejących utwardzeń i urządzeń wewnętrznego pasa ruchu z miejscami postojowymi, ok. 435 m2,  3. przebudowę zatoki autobusowej i istniejących chodników – ok. 388 m2, 4. wykonanie oznakowania trasy rowerowej na odcinku: od […]

Ostatnia sesja II Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn

W dniu dzisiejszym odbyła się ostatnia sesja II Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. W sesji uczestniczyli Wójt Gminy Kwidzyn Dariusz Wierzba, za-ca Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn Witold Liziński oraz opiekunka Młodzieżowej Rady, z ramienia szkoły, Anna Ronowska. Młodzi radni podsumowali podjęte inicjatywy mijającej kadencji. Uczniowie zasiadający w radzie, podczas V sesji i spotkań roboczych, dyskutowali […]

ORGANIZACJA DYŻURÓW WAKACYJNYCH

w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest placówką nieferyjną i funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i rady przedszkola (albo rady rodziców – w przypadku braku rady przedszkola) […]