Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem, który w jasny i klarowny sposób wskazuje kierunki w jakich powinna zmierzać gmina aby zapewnić sobie zrównoważony rozwój,
a mieszkańcom konsekwentne polepszenie warunków życia.
Strategia stanowi podstawę działania gminy, programów i przedsięwzięć, jest bazą do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

POBIERZ :

  Wstęp

  Diagnoza

  Analiza

  Spis -wykresy i tabele

ZAŁATWIANIE SPRAW

Sprzedaż nieruchomości

Przetargi

Dokumenty strategiczne

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.