Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Korzeniewo - realizacja zadania: „Prowadzenie zajęć w zespołach stale ćwiczących oraz organizowanie rozgrywek o charakterze masowym”– 18.000 złotych. Prowadzenie drużyn piłkarskich poprzez przygotowanie zawodników poprzez treningi w grupach młodzieżowych i drużynie seniorów, udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski ZPN oraz współorganizacja okazjonalnych imprez dla mieszkańców gminy.

Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy Gimnazjum w Nowym Dworze – realizacja zadania: „Prowadzenie zajęć w zespołach stale ćwiczących oraz organizowanie rozgrywek o charakterze masowym”– 15.000 złotych. Prowadzenie zajęć sekcji unihokeja dziewcząt oraz szereg imprez sportowych na obiektach sportowych gminy, udział z w/w drużyną w cyklu turniejów organizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego i województwa pomorskiego.

Fundacja „Rodzina Ediego” w Kwidzynie – realizacja zadania: „Rekreacyjna jazda konna dla dzieci niepełnosprawnych”– 4.500 złotych. Zadanie ma na celu upowszechnianie w środowisku rodzin dzieci niepełnosprawnych jazdy konnej jako sportu przyjaznego dzieciom, organizowanie aktywnego wypoczynku „w siodle” dla dzieci niepełnosprawnych, poprawa samopoczucia niepełnosprawnych dzieci poprzez ich udział w zajęciach sportowo-jeździeckich, wzrost różnorodnych bodźców stymulujących niepełnosprawne dzieci do zwiększenia wysiłku fizycznego podczas zajęć jeździeckich.

Klub Sportowy „Powiśle Pawlice - Rakowiec” – realizacja zadania: „Prowadzenie zajęć w zespołach stale ćwiczących oraz organizowanie rozgrywek o charakterze masowym” – 30.000 złotych. Prowadzenie drużyn piłkarskich poprzez przygotowanie zawodników poprzez treningi w grupach młodzieżowych i drużynie seniorów, udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski ZPN oraz współorganizacja okazjonalnych imprez dla mieszkańców gminy.

Traktor Team Gmina Kwidzyn – realizacja zadania: „Zdrowo i Biegowo”) – 4.630 złotych. Prowadzenie treningów dla mieszkańców gminy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych pod okiem członków stowarzyszenia, organizacja i współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci.

Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” – realizacja zadania: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kwidzyn” – 1.500 złotych. Przygotowanie do udziału i uczestnictwo dzieci i młodzieży w cyklicznym współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatowym. Organizacja finałów powiatów w ramach współzawodnictwa sportowego szkół w ramach igrzysk i gimnazjady młodzieży szkolnej.

MTS Kwidzyn –realizacja zadania: „Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych tenisa stołowego” – 5.700 złotych. Prowadzenie zajęć w sekcji sportowej, prowadzenie zajęć dydaktycznych, imprez sportowo-rekreacyjnych, uczestnictwo w zawodach organizowanych wewnętrznie przez klub, a także w zawodach ujętych w systemie wojewódzkim i ogólnokrajowym.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Wędrowiec – realizacja zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 2.000 złotych. Promocja aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży, budowanie tężyzny fizycznej, propagowanie turystyki pieszej, organizacja biegu na orientację w dwóch kategoriach, rajd terenowy, spływ kajakowy.

Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego z siedzibą w Kwidzynie – realizacja zadania: „Organizowanie nowych form spędzania czasu wolnego i zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym” – 4.500 złotych. Spotkanie najlepszych zawodników sportowych Gminy Kwidzyn w czasie wycieczki jako formy nagrody. Zaplanowana wycieczka do Torunia w dniu 16 czerwca 2016r. Wyjazd zostanie zorganizowany dla 54 dzieci.

Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego z siedzibą w Kwidzynie –realizacja zadania: „Prowadzenie zajęć w zespołach stale ćwiczących oraz organizowanie rozgrywek o charakterze masowym” – 12.000 złotych. Cykl turniejów w ramach mistrzostw gminy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta w Kwidzynie – realizacja zadania: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 4.000 złotych. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym problemem uzależnienia, udzielanie pomocy i wsparcia osobom współuzależnionym i ich rodzinom, integracja środowiska abstynenckiego poprzez organizowanie imprez i festynów trzeźwościowych oraz wyjazdy na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe.

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” - realizacja zadania: „Fred goes net”– 3.000 złotych. Program składa się z rozmowy motywującej, zajęć warsztatowych oraz rozmowy podsumowującej. Zajęcia skierowane są do osób młodych 13-17 letnic, pierwszy raz przyłapanych na spożywaniu alkoholu posiadaniu narkotyków lub dopalaczy. Zakłada się współpracę z policją, strażą miejską, pedagogami szkolnymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PCPR, kuratorami sądowymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu identyfikacji problemu i natychmiastowej reakcji.

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” - realizacja zadania: „Szkolna interwencja profilaktyczna”– 3.000 złotych. Jest to program przygotowania szkół i nauczycieli do podejmowania działań interwencyjnych wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne. Interwencja podejmowania przez szkołę powinna koncentrować się na pomocy psychologicznej, ponieważ skuteczne pomaganie uczniom sięgającym po substancje psychoaktywne wymaga utrzymania więzi z dzieckiem, nawiązania przez szkołę współpracy z uczniem i rodzicami, udzielenia wsparcia rodzicom ucznia w rozwiązywaniu problemu.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn - realizacja zadania: „Wypoczynek dla dzieci z Gminy Kwidzyn pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym i przemocą w rodzinie z elementami socjoterapii” – 5.000 złotych. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy z rodzin dysfunkcyjnych. Nabór uczestników przeprowadzony zostanie przy ścisłej współpracy z dyrekcjami szkół i pedagogami szkolnymi. W odróżnieniu od zwykłych kolonii, kolonia z programem profilaktycznym zakłada realizację pogłębionego i wydłużonego programu zajęć terapeutycznych.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” - realizacja zadania: „Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski” – 5.000 złotych. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy z rodzin dysfunkcyjnych. Nabór uczestników przeprowadzony zostanie przy ścisłej współpracy z dyrekcjami szkół i pedagogami szkolnymi. W odróżnieniu od zwykłych kolonii, kolonia z programem profilaktycznym zakłada realizację pogłębionego i wydłużonego programu zajęć terapeutycznych.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta w Kwidzynie –realizacja zadania: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów w zakresie narkomanii” – 3.000 złotych. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym problemem uzależnienia, udzielanie pomocy i wsparcia osobom współuzależnionym i ich rodzinom, integracja środowiska abstynenckiego poprzez organizowanie imprez i festynów trzeźwościowych oraz wyjazdy na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe.

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią – realizacja zadania: „Eko-świadomi – stawiamy na ekologię! II” – 10.000 złotych. Propagowanie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Kwidzyn (zajęcia na temat oszczędności energii i wykorzystania OZE w szkoła z terenu gminy Kwidzyn), zapoznanie mieszkańców Gminy Kwidzyn z dobrymi przykładami w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE na terenie sąsiednich jednostek samorządowych.

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe w Kwidzynie –realizacja zadania: „Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole w Brachlewie” – 80.000 złotych. Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, głównie w terenie z wykorzystaniem bazy dydaktycznej w pobliżu szkoły oraz sprzętu dydaktycznego Zielonej Szkoły w Brachlewie.

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią – realizacja zadania: „Chrońmy środowisko – segregujmy odpady IV” – 10.000 złotych. Propagowanie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców gminy (zajęcia na temat gospodarki i powtórnego wykorzystania odpadów w szkołach z terenu Gminy Kwidzyn), promowanie zachowań przyjaznych środowisku, rozpowszechnianie materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych związanych z ochroną środowiska, segregacją odpadów.

Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec – realizacja zadania: „Wsparcie działań kulturalnych, oświatowych i społecznych” – 4.500 złotych. Organizacja spotkań o różnej tematyce z mieszkańcami wsi – pieczenie róż karnawałowych, współorganizowanie zabawy karnawałowej dla dzieci, spotkanie z dietetykiem, warsztaty wykonywania palm dla dzieci i dorosłych, organizacja „Święta kwitnącej magnolii”, współorganizacja „Dnia dziecka w Rakowcu” itp.

Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” – realizacja zadania: „Aktywność społeczna seniorów angażująca różne pokolenia w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy poprzez uczestnictwo w warsztatach” – 2.500 złotych. Włączenie seniorów w życie kulturalne poprzez szereg działań z zakresu sztuki, kultury, edukacji oraz integracji międzypokoleniowej i animacji społecznej.

Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Dankowo „Zakątek Dankowo" – realizacja zadania: „NORDIC WALKING – Marsz po zdrowie i ekologię” – 2.400 złotych. Marsz mieszkańców Gminy Kwidzyn pod okiem instruktorów (trasa około 6km) wraz z działaniami animacyjnymi partnerów projektu skierowanymi na ekologię i zdrowie.

Lokalna Fundacja Filantropijna „PROJEKT” – realizacja zadania: „Działaj lokalnie – inspirowanie i wspieranie organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego” – 1.500 złotych. Aktywizacja działań kulturalnych na terenie Gminy Kwidzyn, integracja mieszkańców, kształtowanie aktywnej, uczestniczącej postawy dzieci i młodzieży wobec zjawisk kulturalnych, rozwijanie warsztatu uczestników w poszczególnych dziedzinach sztuki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pastwie – realizacja zadania: „I Gminna Spartakiada Pożarnicza „Strażacka Integracja 2016” – 2.000 złotych. Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych w formie zabaw integrujących zarówno dorosłych jak i młodzież – strażacką i „cywilną” społeczność Gminy Kwidzyn.

Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Dankowo „Zakątek Dankowo" – realizacja zadania: „Kulturalnie, zdrowo i sportowo” – 3.000 złotych. Marsz mieszkańców Gminy Kwidzyn skierowany do osób w każdym wieku, promujący zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek na łonie natury.

Traktor Team Gmina Kwidzyn – realizacja zdania: „Organizacja I Biegu Traktora” –4.000 złotych. Organizacja I Biegu Traktora pod Patronatem Wójta Gminy Kwidzyn w dniu 01.10.2016r. w Nowym Dworze. Popularyzacja aktywności fizycznej poprzez bieganie, biegi dla dzieci.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.