Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 41 ust 1 (Dz.U. 2016r., poz.487) samorząd gminy realizuje zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Natomiast zgodnie z art.    10 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2016r., poz. 224) do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii. W celu realizacji tych zadań koniecznym jest opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Czytaj więcej...

Do zadań komisji należy inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do przeciwdziałania i zmniejszenia następstw nadużywania alkoholu. Ponadto usuwanie następstw nadużywania alkoholu i prowadzenie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu. A także prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej.

Pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych można uzyskać w instytucjach i stowarzyszeniach wymienionych poniżej:

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że na terenie województwa pomorskiego prowadzony jest cykl bezpłatnych szkoleń dla kobiet z samoobrony - Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali kobietom, jak doskonalić techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nim poradzić.

Czytaj więcej...

Do właściwości Pełnomocnika Wójta do spraw rozwiązywania problemów społecznych należy w szczególności prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, spraw integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie działań w kierunku przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie oraz spraw zdrowia. Pełnomocnik ściśle współdziała w zakresie realizowanych zadań z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej...

     Sprawozdanie z realizacji porogramu

     Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe

     Wniosek o dofinansowanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.