Do zadań komisji należy inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do przeciwdziałania i zmniejszenia następstw nadużywania alkoholu. Ponadto usuwanie następstw nadużywania alkoholu i prowadzenie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu. A także prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej.

Pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych można uzyskać w instytucjach i stowarzyszeniach wymienionych poniżej:

Czytaj więcej...

Do właściwości Pełnomocnika Wójta do spraw rozwiązywania problemów społecznych należy w szczególności prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, spraw integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie działań w kierunku przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie oraz spraw zdrowia. Pełnomocnik ściśle współdziała w zakresie realizowanych zadań z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej...

     Sprawozdanie z realizacji porogramu

     Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe

     Wniosek o dofinansowanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.