Projekt nr WND-RPPM.09.03.00-00-087/09 realizowany na podstawie umowy nr
UDA_RPPM.09.03.00-00-087/09-00 zawartej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.3. Lokalne inicjatywy
obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 399.741,37 PLN
PLANOWANY WKŁADU BUDŻETU GMINY: 189.233,01 PLN
PLANOWANA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 199.870,69 PLN

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.