Przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Gminy Kwidzyn mogą skorzystać ze zwolnień od podatków lokalnych w ramach pomocy de minimis (podatek od nieruchomości) lub pomocy regionalnej (podatek od nieruchomości i/lub podatek od środków transportowych). Tabele 1 i 2 zawierają informacje dotyczące danej pomocy publicznej.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie podatków i opłat lokalnych Urzędu Gminy Kwidzyn (pokój Nr 4; telefon: (55) 261-41-59; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

UWAGA! Informujemy, że łączna wartość wszystkich udzielonych zwolnień w ramach pomocy de minimis w roku podatkowym 2018 przekroczyła limit kwotowy 200.000,00 zł. W związku z tym w roku 2018 dalsze zwolnienia nie będą udzielane.

Tabela 1. Pomoc de minimis w Gminie Kwidzyn.

POMOC DE MINIMIS
AKT PRAWA MIEJSCOWEGO
 • Uchwała Nr XX/126/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16 grudnia 2015 r., poz. 4239) – obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Uchwała Nr XLIII/287/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia limitu kwotowego zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na rok podatkowy 2018 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 27 listopada 2017 r., poz. 4035).”
BENEFICJENT Przedsiębiorca lokujący nową inwestycję lub tworzący nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn (z wyłączeniem obszaru Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego).
PRZEDMIOT I OKRES ZWOLNIENIA
 1.  Nowowybudowany budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej – 3 lata zwolnienia.
 2.  Wcześniej istniejący budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy (jednego i więcej przez mikro przedsiębiorcę; trzech i więcej przez małe przedsiębiorstwo; pięć i więcej przez średnie i duże przedsiębiorstwo) – 2 lata zwolnienia.
 3.  Wcześniej istniejący budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w związku z odnowieniem jego elewacjirok zwolnienia.
 4.  Wcześniej istniejący budynek niezajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w związku z jego adaptacją na cele prowadzonej działalności gospodarczej 2 lata zwolnienia.
FORMALNOŚCI
 1.  Zwolnienie przyznawane na wniosek przedsiębiorcy, do którego należy dołączyć wymagane dokumenty (wskazane w uchwale dotyczącej zwolnień). Wójt Gminy Kwidzyn po jego rozpatrzeniu wydaje decyzję w sprawie zwolnienia określonego budynku od podatku od nieruchomości.
 2.  Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia do złożenia Wójtowi Gminy Kwidzyn korekty deklaracji bądź informacji w sprawie podatku od nieruchomości, w której wykaże uzyskane zwolnienie.
 3.  W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku korzystania z pomocy do przedłożenia wymaganych przepisami prawa dokumentów (§ 17 uchwały dotyczącej zwolnień).
UWAGI
 1.  Przedsiębiorca może ubiegać się o pomoc w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości pod warunkiem, że wartość wnioskowanej pomocy de minimis wraz z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie przekroczy równowartości 200 tys. euro brutto (dla przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 tys. euro brutto).
 2.  Przedsiębiorca może ubiegać się o udzielenie zwolnienia w ciągu roku od dnia, w którym została zakończona inwestycja lub zostały utworzone nowe miejsca pracy.
 3.  W przypadku gdy przedsiębiorca posiada więcej niż jeden budynek, zwolnieniu z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy podlega ten o największej powierzchni użytkowej.
 4.  Gdyby przedsiębiorca nabył prawo do zwolnienia z kilku tytułów, stosuje się to, które jest najkorzystniejsze.
 5.  W czasie obowiązywania udzielonego zwolnienia, przedsiębiorca nie może wystąpić z wnioskiem o udzielenie kolejnego zwolnienia.
 6.  Ze zwolnienia nie może skorzystać przedsiębiorca, który zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy Kwidzyn.
 7.  Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości, pomimo spełniania kryteriów określonych w uchwale, nie otrzyma go, jeżeli łączna wartość wszystkich udzielonych zwolnień (wszystkim podmiotom) w danym roku podatkowym przekroczy limit kwotowy 200.000,00 zł.

 Tabela 2. Pomoc regionalna w Gminie Kwidzyn.

POMOC REGIONALNA
AKT PRAWA MIEJSCOWEGO Uchwała Nr XXXII/208/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie KPPT (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 28 listopada 2016 r., poz. 3995) – obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
BENEFICJENT Przedsiębiorca lokujący nową inwestycję w granicach Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego).
PRZEDMIOT I OKRES ZWOLNIENIA
 1.  Nowozakupione grunty oraz nowowybudowane budynki lub ich części stanowiące inwestycje początkową, będące własnością przedsiębiorcy, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:
  1.  6 lat zwolnienia – w przypadku:
 • dużego przedsiębiorcy;
 • małego i mikro przedsiębiorcy, który zainwestował w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w wysokości 1.500.000,00 zł i więcej;
  1.  4 lata zwolnienia – w przypadku:
   • średniego przedsiębiorcy;
   • małego i mikro przedsiębiorcy, który zainwestował w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w wysokości powyżej 500.000,00 zł a poniżej 1.500.000,00 zł;
  1.  2 lata zwolnienia – w przypadku małego i mikro przedsiębiorcy, który zainwestował w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w wysokości nie przekraczającej 500.000,00 zł.
 1.  środki transportowe, stanowiące inwestycje początkową, będące własnością przedsiębiorcy, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:
  1.  2 lata zwolnienia – jeśli podatnik jest właścicielem do 20 środków transportowych i poniósł koszty kwalifikowane w wysokości do 500.000,00 zł w związku z inwestycją początkową, realizowaną na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego;
  2.  4 lata zwolnienia - jeśli podatnik jest właścicielem powyżej 20 środków transportowych i poniósł koszty kwalifikowane w wysokości powyżej 500.000,00 zł w związku z inwestycją początkową, realizowaną na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
FORMALNOŚCI
 1.   Podatnik ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych jest zobowiązany:
  1.  przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją, zgłosić w formie pisemnej zamiar korzystania z pomocy publicznej na warunkach określonych w uchwale;
  2.  rozpocząć prace związane z inwestycją w terminie 24 miesięcy, od dnia dokonania zgłoszenia;
  3.  zakończyć inwestycję początkową w okresie nieprzekraczającym 4 lat, liczonym od dnia złożenia organowi podatkowemu zgłoszenia.
 2.   Wójt Gminy Kwidzyn w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia potwierdzi nabycie przez przedsiębiorcę prawa do zwolnienia lub poinformuje o niespełnieniu warunków udzielenia zwolnienia.
 3.   Po zrealizowaniu inwestycji, beneficjent pomocy jest zobowiązany przedłożyć organowi podatkowemu w terminie 30 dni od dnia zakończenia inwestycji początkowej dokumenty, o których mowa w § 8 uchwały.
 4.   Zwolnienie od podatku:
  1. od nieruchomości następuje na podstawie złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości lub jej korekty, zawierającej dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości bądź, informacji w sprawie podatku od nieruchomości lub jej korekty, zawierającej dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości;
  2.  od środków transportowych następuje na podstawie złożonego wykazu zawierającego dane w układzie deklaracji DT-1/A.
 5.  Podatnik przez okres korzystania ze zwolnienia zobowiązany jest do przedkładania organowi podatkowemu dokumentów w terminach, o których mowa w § 11 uchwały.
 6.   Beneficjent pomocy jest zobowiązany informować pisemnie organ podatkowy w o każdym przypadku otrzymania pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych danego projektu inwestycyjnego, w terminie 14 dni od daty otrzymania pomocy.
 7.   Beneficjent pomocy zobowiązany jest powiadomić organ podatkowy w formie pisemnej o utracie prawa do zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielonej pomocy, w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę lub zmianę.
UWAGI Ze zwolnienia nie może skorzystać przedsiębiorca, który zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy Kwidzyn.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.