Zarządzenie Nr 11/16

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 2 lutego 2016 r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu zajęć sportowo-rekreacyjnych
w ramach programu „Sport po 16”

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.),

                                                       

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam regulamin zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Sport po 16”, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzania

§ 2.

§ 2. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do wywieszenia regulaminu w widocznym miejscu na terenie obiektu sportowego oraz w terminie do 31 marca do zapoznania uczestników zajęć z regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania tego regulaminu.

§ 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 11/16

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 2 lutego 2016r.

 

REGULAMIN

zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu: „Sport po 16”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Programu pn. „Sport po 16”, stanowiącego część „Programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2015-2017”, w tym zasady uczestnictwa w zajęciach.
 2. Organizatorem zajęć sportowo-rekreacyjnych jest Gmina Kwidzyn.
 3. Zajęcia prowadzone są przez osobę o kwalifikacjach instruktora rekreacji ruchowej lub instruktora sportu lub nauczyciela wychowania fizycznego na zlecenie Gminy Kwidzyn.
 4. Osoba prowadząca zajęcia czuwa nad bezpieczeństwem osób biorących udział w zajęciach, zwanych dalej uczestnikami i w tym celu upoważniona jest do wydawania uczestnikom odpowiednich poleceń.
 5. Zajęcia są ogólnodostępne i nieodpłatne, a udział w nich dobrowolny.
 6. Celem realizacji zajęć jest:
  1. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
  2. udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej;
  3. stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzonych zajęć;
  4. kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego i higienicznego stylu życia oraz współpracy w grupie.
 7. Koordynatorem Programu jest:
 • Marcin Rzepny – Inspektor w Urzędzie Gminy Kwidzyn

adres: ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pok. 27

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. ZAKRES MERYTORYCZNY ZAJĘĆ ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

 1. Zajęcia odbywają się w miejscu, dniach i godzinach określonych w Harmonogramie zajęć.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu zajęć, jak również ich odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich prowadzenie w wyznaczonym terminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego całkowitego odwołania realizacji zajęć w przypadku małego zainteresowania mieszkańców proponowanymi usługami, długotrwałymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, koniecznością prowadzenia robót budowlanych, konserwacyjnych lub naprawczych na obiektach sportowych i rekreacyjnych lub innej istotnej przyczyny powodującej zagrożenie życia lub bezpieczeństwa uczestników zajęć.
 4. Organizator podaje Harmonogram do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej gminy.

 

III. UCZESTNICY ZAJĘĆ

 1. Zajęcia są ogólnodostępne i nieodpłatne dla mieszkańców gminy, a udział w nich dobrowolny.
 2. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą brać udział w zajęciach za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Dzieci do lat 7 mogą brać udział w zajęciach wyłącznie w asyście rodzica/opiekuna.
 4. W zajęciach może uczestniczyć każdy, lecz zawsze na własną odpowiedzialność.
 5. Z uwagi na otwarty charakter zajęć, przewidywaną dużą rotację uczestników, zajęcia nie stanowią formy dozoru nad ich uczestnikami, a osoba prowadząca zajęcia, monitoruje obecność uczestników na podstawie listy jedynie w celach statystycznych oraz ubezpieczeniowych.
 6. Za uszkodzenia sprzętu własnego, odzieży, jak również przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność uczestników, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Osoby, które mają wątpliwości czy ich stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach powinny skonsultować się z lekarzem. W przypadku osób nieletnich, których stan zdrowia budzi wątpliwości, decyzję o możliwości skorzystania z zajęć podejmują rodzice/opiekunowie po konsultacji z lekarzem.

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO I SANKCJE

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, w ich trakcie zabrania się:
  1. użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk oraz specyfiką zajęć,
  2. niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni boisk
  3. palenia tytoniu i spożywania alkoholu
  4. zaśmiecania
  5. przeszkadzania w zajęciach lub w grze
  6. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
 2. Prowadzący zajęcia odmawia udziału w zajęciach uczestnikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
  1. złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów
  2. pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków uczestnika
  3. posiadają nieodpowiedni strój sportowy
  4. ich zachowanie oraz warunki fizyczne budzą wątpliwości, co do kondycji lub stanu zdrowia umożliwiających udział w zajęciach

   

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące realizacji zajęć przyjmuje Koordynator Programu w godzinach urzędowania.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.