UCHWAŁA NR 8/2018

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KWIDZYNIE
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2018 R.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata na Wójta Gminy Kwidzyn komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY KWIDZYN w wyborach Wójta Gminy Kwidzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Kwidzynie na podstawie art. 431 § 2 w związku z art. 470 i art. 426 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), po ponownym rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Wójta Gminy Kwidzyn, którego dnia 25 września 2018 r. dokonała Barbara Wojtaś - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY KWIDZYN i stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków określonych w Kodeksie wyborczym,

postanawia:

podtrzymać swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uchwale nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 26 września 2018 r. i odmówić rejestracji zgłoszenia kandydata na Wójta Gminy Kwidzyn komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY KWIDZYN w wyborach Wójta Gminy Kwidzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., w osobie Pani Justyny Rydzińskiej z powodu braku czynnego i biernego prawa wyborczego.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 27 września 2018 r. Komisarz Wyborczy w Gdańsku II uchylił uchwałę nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata na Wójta Gminy Kwidzyn komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY KWIDZYN w wyborach Wójta Gminy Kwidzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Gminna Komisja Wyborcza w Kwidzynie ponownie analizując sprawę doszła do wniosku, że argumenty, które zostały przytoczone w uzasadnieniu uchwały z dnia 26 września 2018 r. są aktualne, tym samym stan faktyczny, będący podstawą rozstrzygnięcia, został prawidłowo ustalony, a wyciągnięte z jego analizy wnioski co do zastosowanych norm prawa materialnego były właściwe.
W dniu zgłoszenia kandydatki na Wójta Pani Justyny Rydzińskiej w ewidencji osób zameldowanych na terenie gminy Kwidzyn, osoba o danych osobowych kandydata na wójta nie figurowała. Co więcej kandydatka na Wójta nie była nigdzie na ten dzień zameldowana na pobyt stały na obszarze Polski.
Kandydatka ta, z uwagi na wymeldowanie się z pobytu stałego w dniu 9 lutego 2017 r., nie była ujęta także w stałym rejestrze wyborców, który zgodnie z art. 18 § 1 Kodeksu obejmuje osoby, którym przysługuje prawo wybierania. Kandydatka nie dokonała także czynności określonej w art. 19 Kodeksu wyborczego, tj. nie złożyła pisemnego wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w którejkolwiek gminie na obszarze Polski.

Zaś żeby uczestniczyć w wyborach wójta należy posiadać czynne prawo wyborcze, o czym stanowią przepisy prawa materialnego zawarte w art. 10 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego. Przepis ten stanowi o tym, że w wyborach wójta w danej gminie czynne prawo wyborcze przysługuje osobom mającym prawo wybierania do rady tej gminy na czele, której stoi wójt, a więc obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze tej gminy.
Równocześnie przepis ten formułuje trzy negatywne przesłanki dotyczące możliwości brania udziału w wyborach, tj.
1) pozbawienie praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
2) pozbawienie praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnienie prawomocnym orzeczeniem sądu.
Osoba, która posiada czynne prawo wyborcze posiada także bierne prawo wyborcze, z tym że w wyborach wójta prawo to przysługuje obywatelom Polski, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 25 lat, a miejsce stałego zamieszkania nie musi znajdować się na terenie gminy w której kandyduje – art. 11 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego.
Z zestawienia art. 11 z art. 10 Kodeksu wyborczego wynika, że prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) jest pochodną skutecznego posiadania prawa wybierania (czynnego prawa wyborczego). W żadnym wypadku nie może być takiej sytuacji, w której osoba mająca czynne prawo wyborcze mogłaby mieć bierne prawo wyborcze. Może natomiast być sytuacja odwrotna.
Przenosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy w dniu zgłoszenia kandydata przez Komitet Wyborczy, tj. 26.09.2018 r. kandydat ten nie posiadał czynnego prawa wyborczego do Rady Gminy Kwidzyn, ani do żadnej innej gminy na terenie RP. Nie mógł więc być kandydatem na wójta, bo nie posiadał czynnego prawa wyborczego. Te okoliczności mają charakter materialnoprawny albowiem zawarte są w przepisach Kodeksu wyborczego będących normami prawa materialnego a nie prawa procesowego i mają charakter powszechny, gdyż dotyczą wszystkich potencjalnych adresatów norm.
Na marginesie pragniemy wyjaśnić, że Gminna Komisja Wyborcza w Kwidzynie dokonała ustaleń w oparciu o dostępne systemy teleinformatyczne, z których to wynikało, że Pani Justyna Rydzińska wymeldowała się z miejsca pobytu stałego dnia 09.02.2017 r. i nie zameldowała się do dnia 27.09.2018 r. na terenie kraju. Meldunku dokonała zatem dzień po dniu zgłaszania kandydatów na wójtów, co potwierdza, że na dzień zgłoszenia nie spełniała podstawowego, w ocenie Komisji, warunku, a mianowicie nie posiadała czynnego i biernego prawa wyborczego.
Należy także podkreślić, że ten sam Komitet Wyborczy, po uprzednim odebraniu w dniu 26 września 2018 r. o godz. 18:48 uchwały w przedmiotowym zakresie, dokonał zgłoszenia
w dniu 26 września 2018 r. o godz. 23:20 drugiego kandydata na wójta Pana Piotra Spaczyńskiego, który spełniając ustawowe warunki został skutecznie zarejestrowany. Zgodnie zaś z Kodeksem wyborczym dany komitet wyborczy może zarejestrować na terenie gminy tylko jednego kandydata.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.
Na podstawie art. 431 § 2 w związku z art. 470 Kodeksu wyborczego od uchwały osobie zgłaszającej kandydata przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w terminie 2 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący:
Jolanta Fecowycz
Zastępca przewodniczącego:
Halina Dubiela
Członkowie:
1) Grażyna Czapiewska
2) Piotr Maciej Jabłonowski
3) Barbara Magdalena Lipińska-Postawa
4) Tomasz Michał Madej
5) Katarzyna Małkiewicz
6) Elżbieta Teresa Szepecka
7) Ewa Jadwiga Szwajkowska-Tul

/pieczęć Komisji/

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.