Mieszkańcy wszystkich 28-u sołectw Gminy Kwidzyn zgłosili na zebraniach wiejskich dotyczących tematyki funduszu sołeckiego, jakie zadania chcą zrealizować w swoich sołectwach za pieniądze przeznaczone na ten cel. Pomysły musiały pokrywać się z zadaniami własnymi gminy i jej strategią rozwoju oraz sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

Ostatecznie wszystkie wnioski zostały złożone w terminie do 30 września i zostały rozpatrzone pozytywnie, ponieważ spełniały kryteria opisane w Ustawie o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014r.

Kolejnym krokiem było uwzględnienie realizacji przedsięwzięć w projekcie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016 poprzez wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Poniżej przedstawiono zestawienie proponowanych przedsięwzięć do wykonania w przyszłym roku w ramach funduszu sołeckiego każdego z 28-u sołectw.

1. Sołectwo Baldram – 18 818,51 zł*

 • Budowa świetlicy kulturalno-oświatowej na działce gminnej nr 113/14 w Baldramie – wykonanie dokumentacji projektowej.
 • Rozbudowa terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działce gminnej nr 113/14 w Baldramie o element siłowni napowietrznej.
 • Remont dróg gminnych śródpolnych w sołectwie Baldram.
 • Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Baldram – Dzień Dziecka.

2. Sołectwo Brachlewo – 19 905,5 zł*

 • Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przy boisku w Brachlewie:

- zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem w ławostoły i utwardzeniem nawierzchni pod altaną;

- budowa paleniska;

- zakup piłkochwytów i montaż przy boisku do piłki nożnej od strony Zielonej Szkoły.

 • Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych.
 • Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Brachlewo.

3. Sołectwo Brokowo – 13 485,47 zł*

 • Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Brokowo:

- zakup i montaż altany biesiadnej wraz utwardzeniem terenu pod altaną.

 • Zakup i montaż tablicy ogłoszeń w Brokowie (Górnym).

4. Sołectwo Bronno – 14 844,21 zł*

 • Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dz. geod. nr 298/1 w Rakowcu.
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa, dz.  gminna nr 445/23:

- zakup i montaż drewnianej altany wraz wyposażeniem: stoły i ławki;

- doposażenie placu zabaw (huśtawki ważki).

 • Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bronno

5. Sołectwo Dankowo – 12 364,51 zł*

 • Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego dla ulic: Szafirowa, Storczykowa i Jaśminowa.
 • Obudowanie deskami dwóch ścian wiaty znajdującej się na terenie rekreacyjnym.

6. Sołectwo Dubiel – 13 485,47 zł*

 • Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe przy boisku wiejskim i świetlicy kulturalno-oświatowej w Dubielu:

- zakup i montaż altany przy boisku wraz z wyposażeniem;

- zakup i ustawienie piłkochwytów na boisku wiejskim;

- zakup i montaż stojaków do rowerów na boisku wiejskim i przy świetlicy kulturalno-oświatowej.

 • Organizacja wyjazdu dzieci z sołectwa Dubiel na seans filmowy do kina.
 • Organizacja pikniku sołeckiego z okazji zakończenia lata.

7. Sołectwo Gniewskie Pole – 15 183,89 zł*

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa na dz. nr 134/1: zakup i montaż drewnianej altany wraz z utwardzeniem pod altaną.
 • Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Gniewskie Pole.

8. Sołectwo Górki – 21 637,89 zł*

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa na dz. nr 61/1:

- zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem i budową utwardzenia pod altaną;

- doposażenie placu zabaw: huśtawka oraz zjeżdżalnia.

 • Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Górki

9. Sołectwo Grabówko – 16 304,00 zł*

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa Nowy Dwór i Grabówko na działce gminnej  nr 69/1, obręb Grabówko:

- przygotowanie gruntu (uprawa i zasiew trawy);

- zakup i montaż zestawu zabawkowego;

-zakup i montaż drewnianej altany wraz z zakupem ławek i stołów oraz utwardzeniem placu.

10. Sołectwo Gurcz – 19 429,95 zł*

 • Rozbudowa placu zabaw w Gurczu (zakup i montaż zjazdu linowego).
 • Uzupełnienie oświetlenia na placu zabaw w Gurczu (zakup i montaż lampy hybrydowej).
 • Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Gurcz.

11. Sołectwo Janowo – 20 686,78 zł*

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa na terenie istniejącego placu zabaw:

- zakup i montaż drewnianej altany z wyposażeniem w stoły i ławki oraz utwardzenie nawierzchni.

 • Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Janowo.

12. Sołectwo Kamionka – 16 474,69 zł*

 • Rozbudowa terenu placu zabaw w Kamionce o urządzenia siłowni napowietrznej i zabawki.

13. Sołectwo Korzeniewo – 30 843,34 zł*

 • Rozbudowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w Korzeniewie:

- zakup i montaż ławek oraz utwardzenie nawierzchni przed sceną na placu zabaw.

- zakup i montaż elementów siłowni – element pojedynczy i podwójny (wioślarz);

 • Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców do gry w piłkę nożną.
 • Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Ceglanej w Korzeniewie (zakup i montaż lampy hybrydowej).

14. Sołectwo Licze – 26 630,00 zł*

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa:

- zakup i montaż drewnianej altany na działce nr 240/3 wraz wyposażeniem altany w stoły i ławki;

- zakup i montaż grilla;

- zagospodarowanie terenu poprzez wyrównanie oraz posianie trawy przy siłowni napowietrznej;

- doposażenie placu zabaw (karuzela).

 • Zakup i montaż pojemników na odpady przy obiektach rekreacyjnych.
 • Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Licze.
 • Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dz. geod. nr 298/1 w Rakowcu.

15. Sołectwo Lipianki – 15 693,42 zł*

 • Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy placu zabaw w Lipiankach (zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej).
 • Zakup wyposażenia do świetlicy kulturalno-oświatowej w Lipiankach.

16. Sołectwo Mareza – 33 968,44 zł*

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa na działce gminnej nr 260:

- roboty przygotowawcze terenu przez karczowanie karpin, wycinka krzewów oraz formowanie istniejących drzew i oczyszczenie stawu wraz z umocnieniem brzegu;

- budowa altany i drewnianej nawierzchni pod obiektem wraz z wyposażeniem;

- budowa drewnianego pomostu;

- wyposażenie terenu w huśtawkę ogrodową, grill betonowy wraz z utwardzeniem placu z kostki betonowej;

- zakup nasadzeń wraz z posadzeniem materiału roślinnego.

 • Zakup materiałów i uszycie strojów ludowych.

17. Sołectwo Mareza Osiedle – 13 723,00 zł*

 • Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Mareza Osiedle:

- budowa drewnianej altany wraz z wyposażeniem.

 • Organizacja cyklu imprez integracyjnych.

18. Sołectwo Nowy Dwór – 17 833,00 zł*

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa Nowy Dwór i Grabówko na działce gminnej  nr 69/1, obręb Grabówko:

- przygotowanie gruntu (uprawa i zasiew trawy);

- zakup i montaż zestawu zabawkowego;

-zakup i montaż drewnianej altany wraz z zakupem ławek i stołów oraz utwardzeniem placu.

19. Sołectwo Obory – 15 387,70 zł*

 • Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w sołectwie Obory:

- zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem i wykonanie utwardzenia terenu pod altanę i grilla;

- zakup i montaż grilla wolnostojącego.

 • Zakup i montaż tablicy z koszem do gry w koszykówkę przy placu zabaw w Oborach.

20. Sołectwo Ośno – 17 052,16 zł*

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa na działce geod. nr 66/1 w pobliżu boiska do gry w piłkę nożną:

- zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem nawierzchni pod altaną.

21. Sołectwo Pastwa – 15 965,17 zł*

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa na placu zabaw:

- zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem pod altaną z płytek chodnikowych.

22. Sołectwo Pawlice – 20 007,41 zł*

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa na placu przy świetlicy w Pawlicach:

- zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem w ławostoły;

- zakup i montaż grilla na placu przy świetlicy w Pawlicach;

- zakup i montaż tablicy do gry w koszykówkę na placu zabaw.

 • Zakup i montaż wiaty przystankowej.
 • Doposażenie świetlicy: Zakup sprzętu audio do świetlicy w Pawlicach.

23. Sołectwo Podzamcze – 16 950,25 zł*

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa:

- budowa altany i nawierzchni pod obiektem wraz z wyposażeniem;

- zakup i montaż grilla betonowego;

- zakup nasadzeń wraz z posadzeniem materiału roślinnego.

24. Sołectwo Rakowice – 10 360,37 zł*

 • Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dz. geod. nr 298/1 w Rakowcu.
 • Remont dróg gminnych w sołectwie Rakowice.
 • Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Rakowice.

25. Sołectwo Rakowiec – 33 968,44 zł*

 • Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dz. geod. nr 298/1 w Rakowcu

- wykonanie dokumentacji projektowej i jej realizacja.

26. Sołectwo Rozpędziny – 17 391,84 zł*

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa w pobliżu placu zabaw i boiska:

- zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem;

- zakup i montaż grilla.

 • Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Rozpędziny.

27. Sołectwo Szałwinek – 11 685,14 zł*

 • Rozbudowa placu zabaw w Szałwinku:

- zakup i montaż zjazdu liniowego i sześciokąta wielofunkcyjnego. na placu zabaw w Szałwinku.

28. Sołectwo Tychnowy – 33 526,85 zł*

 • Utwardzenie nawierzchni na działce gminnej nr 384/1 – przy blokach mieszkalnych.
 • Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Tychnowy.

 

*- kwota dofinansowania z funduszu sołeckiego

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.