Na XXIV obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn w dniu 29 lutego 2016r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady gościli:

• Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, Pan Krzysztof Małkiewicz, który przedstawił informację o stanie utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kwidzyn omawiając dane statystyczne dotyczące przestępczości ogólnej w 2015 roku. Pan Naczelnik poinformował także, że wkrótce na stronie internetowej komendy dostępna będzie „Mapa zagrożeń”, która służyć będzie poprawie komunikacji między Policją, a społeczeństwem.

• Henryk Kulecki - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP zabrał głos w imieniu wszystkich jednostek OSP w Gminie Kwidzyn. Przedstawił sprawozdanie za 2015 rok z działalności strażackiej, dokonanego doposażenia i poniesionych wydatków przez wszystkie jednostki.

• Jan Chodukiewicz – z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – przedstawił prezentację z zakresu podejmowanych działań na terenie Gminy i całego Powiatu w 2015 roku.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok,
 2. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021,
 3. w sprawie objęcia udziałów w spółce Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny w Górkach,
 4. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn,
 5. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów, zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn,
 6. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn,
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego położonego w Kwidzynie przy ul. 11-go listopada 6/27, stanowiącego własność Gminy Kwidzyn na lokal mieszkalny położony w Janowie 18/2, stanowiący własność prywatną,
 8. w sprawie zasad, na jakich sołtysom w Gminie Kwidzyn przysługują diety,
 9. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Przyjęto sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kwidzyn za 2015 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie za 2015 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kwidzyn za 2015 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 za rok 2015.
 5. Informacja z działań podjętych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w 2015 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie za 2015 rok.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.