Po otwarciu XXXIII sesji przez Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona, wystąpieniu zaproszonych gości oraz sprawozdaniu z działalności między sesyjnej Pani Wójt Ewy Nowogrodzkiej przystąpiono do procedury uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok.

Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017 – 2026 podjęto 13 głosami „za” oraz 2 glosami „przeciw”. Z kolei uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok podjęto 14 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” .

Wydatki przyszłorocznego budżetu wynoszą 52 261 200 zł, z czego wydatki bieżące to 42 845 882 zł (82% ogółu wydatków), a wydatki majątkowe 9 415 318 zł (18% ogółu wydatków). Z kolei dochody zaplanowane są w wysokości 47 659 000 zł, z czego dochody bieżące to 45 211 000 zł (94,9% ogółu budżetu), a dochody majątkowe 2 448 000 zł (5,1% ogółu budżetu). Planowany deficyt budżetu w 2017 roku wyniesie 4 602 200 zł i zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 8 500 000 zł. W budżecie Gminy Kwidzyn na 2017 r. przeznaczono na inwestycje kwotę ponad 9 000 000 mln zł.

Ostatnią w tym roku sesję zakończyło wspólnie śpiewanie kolędy oraz łamanie się opłatkiem i życzenia bożonarodzeniowe.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.