26 stycznia 2017r. podczas XXXIV sesji Rady Gminy Kwidzyn, na zaproszenie Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona gościli: Pan Jacek Wilke – Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne w Kwidzynie oraz Prezesi Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Kwidzyn. Pan Wilke poinformował o wniosku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kwidzyn na okres od 1 marca 2017r. do 28 lutego 2018 roku. Przedstawiciele Kół Łowieckich „Odyniec”- Pan Leszek Zaremba, „Bizon” – Pan Waldemar Kondracki i „Knieja” – Pan Edward Bednarski przekazali informacje z zakresu szacowania i uznawania jakości szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w płodach rolnych na terenie Gminy Kwidzyn.

Na sesji radni uchwali zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn na 2017 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026, a ponadto podjęli uchwały w sprawie:

• programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2017 roku,

• zmian w Statutucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie,

• przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 marca 2017r. do 28 lutego 2018r. na terenie Gminy Kwidzyn,

• nadania nazw ulic w miejscowości Rozpędziny,

• nadania nazwy ulicy „Stawowa” drodze wewnętrznej w Korzeniewie,

• ustalenia limitu zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na rok podatkowy 2017,

• przystąpienia Gminy Kwidzyn do realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn”,

• zawarcia przez Gminę Kwidzyn z Gminą Ryjewo, Gminą Gardeja i Gminą Sadlinki porozumienia o partnerstwie dotyczącego realizacji projektu partnerskiego pn. „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy”.


Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.