Na XXXVI sesji Rady Gminy Kwidzyn – 30 marca 2017r., na zaproszenie Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona gościli: Pan Rajmund Kirszenstein (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), Pan Grzegorz Stachowiak i Pani Anna Mątewska (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku), Pan Andrzej Fortuna (Wicestarosta Powiatu Kwidzyńskiego). Głównym tematem sesji był temat utrzymania i stanu dróg na terenie gminy Kwidzyn. Zarządcy dróg przekazali informacje o wykonanych w roku ubiegłym naprawach na drogach w gminie Kwidzyn, obecnie prowadzonych remontach oraz planowanych inwestycjach. Radni i sołtysi zgłaszali wiele zapytań i uwag w tej kwestii.

Kolejnym punktem obrad sesyjnych było przedstawienie sprawozdań za 2016 rok z działalności: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Omówione zostały także sprawozdania z realizacji zadań w dziedzinie sportu, kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku w roku ubiegłym oraz realizacja programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

Radni podjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kwidzyn do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. (wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl/ zakładka prawo miejscowe/uchwały Rady.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.