Na zaproszenie Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona udział w XXXVII sesji Rady Gminy Kwidzyn wziął Kierownik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kwidzynie Pan Adam Małż. Zaproszony gość złożył informację z realizacji zadań w zakresie utrzymania cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na obszarze działania Terenowego Oddziału Kwidzyn, w szczególności Gminy Kwidzyn.

Podczas obrad sesji przedstawiono także:

- Informację nt. Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok,

- Informację z realizacji zadań wynikających z § 5 Uchwały Nr XXXVI/259/06 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów oraz akcji przez Wójta Gminy Kwidzyn,

- Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015- 2018 dla Gminy Kwidzyn.

Na sesji radni uchwali zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn na 2017 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026, a ponadto podjęli uchwałę w sprawie przyznania dotacji Fundacji „Misericordia” w Kwidzynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

26 kwiecień 2017r.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.