2 czerwca 2017r. podczas obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Kwidzyn, jednogłośnie została pod­jęta uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2016 rok (14 głosami „za”).

Zgodnie z procedurą Pani Wójt szeroko omówiła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2016 rok. Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Regional­nej Izby Obrachun­kowej w Gdańsku o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z infor­macją o stanie mienia jed­nostki samorządu terytorial­nego. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyj­nej Pani Katarzyna Rublewska przed­stawiła stanowisko Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za 2016 rok. Po zapoznaniu się z informacjami oraz przeprowadzeniu dyskusji Radni jednogłośnie udzieli Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium.

Po podjęciu uchwały Pani Ewa Nowogrodzka złożyła podziękowania pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn, radnym, sołtysom, i kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy swoim zaangażowaniem w pracę przyczynili się do właściwej realizacji budżetu.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.