XXXIX sesję Rady Gminy Kwidzyn 29 czerwca 2017r. otworzył Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrała Wójt Gminy składając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Następnie wystąpiła Pani Anna Troper – zastępca Kierownika GOPS, która przedstawiła Informację z monitoringu wdrażania i realizacji założeń Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2020.

Kolejnym punktem obrad sesyjnych było podjęcie uchwał. Radni jednogłośnie podjęli m.in. uchwałę wprowadzającą zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kwidzyn oraz uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Warto podkreślić, że wprowadzone zmiany mają na celu jedynie dostosowanie uchwał do zapisów „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022” oraz do zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Radni podjęli także uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Malownicza” drodze wewnętrznej przebiegającej przez nieruchomości oznaczone nr działek 326, 327/7, 328/8 położonych w obrębie geodezyjnym Korzeniewo. Istotnym jest fakt, że nadana nazwa ulicy „Malownicza” graniczy z działkami budowlanymi położonymi w obrębie geodezyjnym Mareza, dlatego numeracja porządkowa dla tych nieruchomości będzie także przyporządkowana do tej ulicy.

Przewodniczący Rady zakończył sesję życząc radnym, sołtysom i wszystkim rolnikom dużo zdrowia i obfitych zbiorów płodów rolnych.

Wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl/ zakładka prawo miejscowe/uchwały Rady.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.