XLI sesję Rady Gminy Kwidzyn - 31 sierpnia 2017r. - otworzył Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrała Wójt Gminy składając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, a następnie informację z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn w I półroczu 2017 roku. Radni przyjęli złożoną informację nie wnosząc do niej uwag.

Kolejnym punktem obrad sesyjnych było podjęcie uchwał. Radni jednogłośnie uchwalili zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026. Radni Gminy Kwidzyn podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice. W skutek huraganu, który przeszedł przez teren naszego województwa 11 sierpnia 2017r., poszkodowanych zostało wiele osób zamieszkujących w gminach województwa pomorskiego, w tym m.in. w Gminie Sierakowice. W związku z powyższym Gmina Kwidzyn postanowiła udzielić pomocy finansowej Gminie Sierakowice w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.