XLIII sesja Rady Gminy Kwidzyn odbyła się 26 października 2017r. i poświęcona została tematom stawek podatków, które będą obowiązywały na terenie Gminie Kwidzyn w 2018 roku. Udział w sesji wziął ponadto Pan Jacek Wilke – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Kwidzynie, który uzasadnił wniosek przedsiębiorstwa o przedłużenie obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków na okres od 1 marca 2018r. do 28 lutego 2019r. Wójt Gminy Pani Ewa Nowogrodzka przedstawiła informację na temat złożonych projektów o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych i innych środków pozabudżetowych w roku bieżącym. Następnie Przewodniczącego Rady Pan Henryk Ordon oraz Zastępca Wójta Pan Krzysztof Michalski odczytali informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2016 rok.

Na sesji radni jednogłośnie uchwalili zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2019, a ponadto podjęli uchwały:

1) o zmianie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Janowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

2) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

3) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

4) w sprawie ustalenia limitu kwotowego zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na rok podatkowy 2018,

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

7) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 marca 2018r. do 28 lutego 2019r. na terenie gminy Kwidzyn,

8) o zmianie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.