XLIV Sesja Rady Gminy Kwidzyn odbyła się w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali narad nr 22 Urzędu Gminy Kwidzyn. Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych na XLIV obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn. W kolejnym punkcie porządku obrad radni nie zgłosili interpelacji. Wójt Gminy Kwidzyn złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami. Następnie Pan Zdzisław Chojnacki – Inspektor ds. gospodarki komunalnej przedstawił informację o podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na nieodpłatne zatrudnienie osób skazanych w 2018 roku, na terenie gminy Kwidzyn.

Ponadto na sesji radni podjęli uchwały:

1) o zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok,

2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030,

3) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2018 – 2024,

4) w sprawie nadania nazwy ulicy „Malownicza” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mareza,

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018,

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018,

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,

8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janowie,

9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Korzeniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Korzeniewie,

10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „NIL” w Rakowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „NIL” w Rakowcu,

11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Kotlarz w Tychnowach,

12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum w Liczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Liczu,

13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum w Nowym Dworze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Dworze,

14) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

15) w sprawie wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny,

16) w sprawie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,

17) w sprawie wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.