Ostatnia w 2017 roku sesja Rady Gminy Kwidzyn poprzedzona została uroczystym spotkaniem opłatkowym z radnymi i sołtysami. 21 grudnia 2017r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona uczestniczyli w nim dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kwidzyn, pracownicy urzędu oraz księża z gminnych Parafii.

XLV sesja Rady Gminy Kwidzyn poświęcona została przede wszystkim uchwaleniu budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok. Do przedstawionego przez Wójta Gminy - Panią Ewę Nowogrodzką budżetu radni nie wnieśli uwag i wniosków, nie mniej jednak wiele uwagi poświecili planowanym zamierzeniom inwestycyjnym Gminy na 2018 rok. W szczególności w zakresie kontynuacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej, poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę chodników, oświetlenia ulicznego oraz poprawę infrastruktury drogowej.

Uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok podjęto 9 głosami „za” 4 głosami „przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się”. Z kolei uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018 – 2032 podjęto 15 głosami „za”.

Wydatki przyszłorocznego budżetu wynoszą 60 352 000 zł, z czego wydatki bieżące to 46 276 000 zł (tj. 76,7% ogółu wydatków), a wydatki majątkowe 14 076 000 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 53 430 000 zł, z czego dochody bieżące to 46 725 000 zł (co stanowi 27,5% ogółu budżetu), a dochody majątkowe 6 705 000 zł (co stanowi 12,5% ogółu budżetu). Planowany deficyt budżetu w 2018 roku wyniesie 6 922 000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z emisji obligacji w kwocie 4 140 000 zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000 zł, z wolnych środków w kwocie 1 282 000 zł.

Wójt Gminy podkreśliła, że budżet Gminy Kwidzyn jest budżetem zrównoważonym z odpowiednio zachowaną strukturą wydatków, co potwierdziła w swojej opinii Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. Uwzględnia potrzeby finansowe wszystkich jednostek organizacyjnych realizujących zadania gminy oraz urzędu gminy, jako realizatora znacznej części zadań, włącznie z dużym wzrostem wydatków bieżących na zadania oświatowe, nieproporcjonalnym do planowanej subwencji, na miarę możliwości finansowych oraz poziomu rozwoju gminy i oczekiwań mieszkańców.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.