Na XLVI sesji Rady Gminy Kwidzyn – 25 stycznia 2018r., na zaproszenie Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona gościli: Pan Józef Osesek – PGW „Wody Polskie” (Zastępca Dyrektora), Pan Adam Małż (dawniej ZMiUW), Pan Wojciech Pałka – Kwidzyński Związek Spółek Wodnych. Zaproszeni goście przekazali informacje na temat funkcjonowania urządzeń wodno – melioracyjnych na terenie gminy Kwidzyn oraz o działaniach mających na celu poprawę istniejącego stanu gospodarki w tym zakresie. Zastępca Dyrektora Wód Polskich poinformował, że 1 stycznia b.r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania dobrem wspólnym, jakim są zasoby wodne.

Kolejnym punktem obrad sesyjnych było podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Baldram,

2) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2018 roku,

3) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,

4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

5) w sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

(wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl/ zakładka prawo miejscowe/uchwały Rady.

Na sesji Pani Wójt, Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi oraz Sołtysami złożyli podziękowania, odchodzącej na emeryturę Sekretarz Gminy Kwidzyn, Pani Annie Mielniczek. Przewodniczący Rady Gminy podziękował za 5 lat zaangażowania w trudną i pełną poświecenia pracę na rzecz rozwoju Gminy Kwidzyn.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.