• Aplikacja BLISKO

  Aplikacja BLISKO

 • Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

  Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

 • E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

WÓJT GMINY KWIDZYN
prowadzi nabór na zwalniające się stanowisko urzędnicze 
ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa
w Urzędzie Gminy Kwidzyn
 

 

Wymagania niezbędne - między innymi: 

1. wykształcenie wyższe - ( preferowane z zakresu: gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki, budownictwa lub kierunki pokrewne);

2. doświadczenie zawodowe – ( preferowane przy prowadzeniu spraw związanych z planowaniem przestrzennym i budownictwem)

3. prawo jazdy kat. B

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych i zakres zadań przypisanych stanowisku, znajduje się na stronie https://www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Nabór na stanowisko urzędnicze do gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn

 

1) w Biurze Obsługi Klienta pokój Nr 1 na parterze w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30,

2) przesłać pocztą na adres urzędu,

3) lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ), 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2019r. do godziny 1400.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data złożenia dokumentów w Urzędzie.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.