• Aplikacja BLISKO

  Aplikacja BLISKO

 • Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

  Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

 • E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

 

Kwidzyn, dnia 28 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA USUWANIE POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W ROKU 2019

Wójt Gminy Kwidzyn informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację w 2019 roku inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest, z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kwidzyn.

Środki finansowe na realizację w/w inwestycji pochodziły będą z budżetu Gminy Kwidzyn.

W zależności od ilości zgłoszeń wysokość dotacji może docelowo wynieść od 50% do 90% - aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych w budżecie Gminy Kwidzyn na dofinansowanie inwestycji kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (kwota dofinansowania, wynosi nie więcej niż 830,00 zł brutto do 1 000 kg wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu nieruchomości wnioskodawcy).

Dotacja może zostać przyznana osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które do chwili podpisania umowy dotacji z Gminą nie dokonają demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

O zakwalifikowaniu zadania do realizacji decyduje kolejność wpływu wniosku do Urzędu Gminy Kwidzyn.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe zamierzające ubiegać się o dotację muszą złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek do Wójta Gminy Kwidzyn o udzielenie dotacji opatrzone: adresem modernizowanej nieruchomości, nr działki, rodzajem zabudowy, przewidywanym terminem podjęcia i zakończenia prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz powierzchnią pokrycia dachowego wyrażoną w m2.
2. Kserokopię (odpis) tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja.
3. Formularz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - według wzoru, zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.).
4. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest - według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).
5. Zdjęcia pokrycia dachowego budynku, na którym realizowana będzie inwestycja, wykonane od strony fasadowej i szczytowej.
6. Kserokopię uprawnień przedsiębiorcy do pracy z azbestem.

Pisma informujące o chęci ubiegania się o dotację wraz z kserokopią tytułu prawnego, wypełnionymi formularzami i zdjęciami należy składać od 28 marca do 29 kwietnia 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, pokój nr 1 na parterze.

Formularze oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
oraz informacji o wyrobach zawierających azbest pobrać można w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, pokój nr 1 lub 9 na parterze oraz ze strony internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl (zakładka „Załatwianie spraw
w Urzędzie”).

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu powyższych formularzy uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn Panią Agatą Kuszyńską w pokoju nr 9 na parterze lub pod nr tel.: 55 261 41 65.

Wójt Gminy Kwidzyn
Dariusz Wierzba

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.