• Aplikacja BLISKO

  Aplikacja BLISKO

 • Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

  Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

 • E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

 

WÓJT GMINY KWIDZYN

 

 ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów:

 

1)      Szkoły Podstawowej w Korzeniewie, Korzeniewo ul. Kwidzyńska 20, 82-500 Kwidzyn;

2)      Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach z oddziałami przedszkolnymi, Tychnowy ul. Kwidzyńska 19, 82-500 Kwidzyn.

 

 

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)      uzyskał:

a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)      nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego;

10)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1458 z późn. zm.);

11)  w przypadki cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz. 931 z późn. zm.);

 

lub osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania określone w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597).

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły (jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej, zobowiązany jest złożyć, oprócz wersji papierowej, również na informatycznym nośniku danych, np. na płycie CD);

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b)      stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym –
w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)      imię (imiona) i nazwisko,

b)      datę i miejsce urodzenia,

c)      obywatelstwo,

d)     miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz. 931
z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca;

7)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
 na stanowisku kierowniczym;

8)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1458
z późn. zm.);

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017r. poz. 2186 z późn. zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy)
  oraz dopiskiem:

 

 „KONKURS na stanowisko dyrektora … (nazwa szkoły)

  

w terminie do dnia 14 maja 2019r. do godz. 15:00, bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn (Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 1). W przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn – decyduje data wpływu oferty
do Urzędu.

 

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kwidzyn odrębnym zarządzeniem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych
  od upływu terminu składania ofert.  
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie i telefonicznie.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 

 

 1. Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko dyrektora szkoły jest Wójt Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Kandydatowi na stanowisko dyrektora szkoły przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania
  i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursów
  na stanowiska dyrektorów szkół, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury konkursowej
  na stanowiska dyrektorów szkół.
 6. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty upoważnione z mocy odrębnych przepisów do udziału w komisji konkursowej.
 7. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury konkursowej
  na stanowiska dyrektorów szkół, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

WÓJT GMINY KWIDZYN

 

ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów:

 

1)      Szkoły Podstawowej w Korzeniewie, Korzeniewo ul. Kwidzyńska 20,
82-500 Kwidzyn;

2)      Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach z oddziałami przedszkolnymi, Tychnowy ul. Kwidzyńska 19, 82-500 Kwidzyn.

 

 

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie          z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)      uzyskał:

a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)      nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego;

10)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1458 z późn. zm.);

11)  w przypadki cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz. 931 z późn. zm.);

 

lub osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania określone w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597).

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania             i rozwoju szkoły (jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej, zobowiązany jest złożyć, oprócz wersji papierowej, również na informatycznym nośniku danych, np. na płycie CD);

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b)      stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym –
w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)      imię (imiona) i nazwisko,

b)      datę i miejsce urodzenia,

c)      obywatelstwo,

d)     miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz. 931
z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca;

7)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

8)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1458
z późn. zm.);

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017r. poz. 2186 z późn. zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy)
  oraz dopiskiem:

 

„KONKURS na stanowisko dyrektora … (nazwa szkoły)

w terminie do dnia 14 maja 2019r. do godz. 15:00, bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn (Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 1). W przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn – decyduje data wpływu oferty
do Urzędu.

 

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kwidzyn odrębnym zarządzeniem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych
  od upływu terminu składania ofert.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie i telefonicznie.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.