Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2020

scan0015

Formularz oceny stanu:
https://gminakwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/Formularz-oceny-stanu.docx

Formularz informacji o wyrobach:
https://gminakwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/formularz-informacji-o-wyrobach.docx

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwidzyn, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Realizacja zadania w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”.

Gmina Kwidzyn w 2017 roku, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, udzieliła właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Kwidzyn dotacji do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych.
Na realizację przedmiotowych zadań Gmina Kwidzyn pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl
W ramach podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku umowy nr WFOŚ/D/III-70.E/287/2017/AZBEST-usuwanie szkód-2017, z dnia 1 grudnia 2017 roku, udzielono dotacji 2 właścicielom/ współwłaścicielom nieruchomości. Usunięto 3,12 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 2 budynków.
Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 2 394,00 zł. Łączna wysokość dotacji, na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn,w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”, wynosła 2 394,00 zł, stanowi ona 100% kosztu kwalifikowanego.
Środki finansowe pozyskane przez Gminę Kwidzyn pochodziły ze środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KWIDZYN – 2016

Realizacja inwestycji w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2016”.

Gmina Kwidzyn w 2016 roku udzieliła właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Kwidzyn dotacji do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych.
Na realizację przedmiotowych zadań Gmina Kwidzyn pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl .
W ramach podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku umowy nr WFOŚ/D/III-70.E/210/2016/AZBEST-2016, z dnia 14 września 2016 roku, udzielono dotacji 16 właścicielom/ współwłaścicielom nieruchomości. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn. Usunięto 69,15 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 19 budynków (obiektów).
Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 55 280,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2016” stanowi 75,20% kosztu kwalifikowanego, wynosi ona 41 570,00 zł, z czego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 17 114,00 zł – tj. 30,96%, oraz ze środków NFOŚiGW 24 456,00 zł – tj. 44,24%.
Pozostałe 24,80% kosztu kwalifikowanego WFOŚiGW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 12 483,32 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 1 226,68 zł.
Środki finansowe pozyskane przez Gminę Kwidzyn pochodziły ze środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Wójt Gminy Kwidzyn

AZBESTOWE ARCHIWUM

Gmina Kwidzyn od kilku lat uczestniczy w konkursach organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W roku 2007 koszt zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Kwidzyn wyniósł 51.587 zł, kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku wyniosła 25.378 zł.
W roku 2008 koszt przedmiotowego zadania wyniósł 110.340 zł, kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku wyniosła 65.552 zł. W ramach realizacji zadania unieszkodliwiono 66,79 Mg odpadów.
W roku 2009 koszt zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest wyniósł 39.457 zł, kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku wyniosła 15.783 zł.
W ramach realizacji zadania unieszkodliwiono 28,12 Mg odpadów.
W roku 2010 z uwagi na zmiany legislacyjne ustawy Prawo ochrony środowiska (zlikwidowanie gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) dofinansowanie dla mieszkańców do tego typu przedsięwzięć stało się niemożliwe.
W roku 2011 mieszkańcy gminy zainteresowani realizacją inwestycji w zakresie zmiany pokryć dachowych zawierających azbest otrzymali dofinansowanie bezpośrednio z budżetu gminy. W tym roku Gmina również wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2011) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2012 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚ i GW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 7 właścicielom i współwłaścicielom nieruchomości. Usunięto 18,46 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 7 budynków. Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 25 893,47 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację powyższego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2011”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 17 329,00 zł, co stanowiło 67 % kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 33 % kosztu kwalifikowanego WFOŚ i GW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 5 478,50 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 3 085,97 zł.
W 2012 roku Gmina Kwidzyn również wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2012) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2012 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚ i GW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 17 właścicielom nieruchomości. Usunięto 42,65 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 18 budynków.
Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 72 067,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2012”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 50 386,00 zł, co stanowiło 69,9 % kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 30,1 % kosztu kwalifikowanego WFOŚ i GW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 6 813,54 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 14 867,46 zł.
W 2013 roku Gmina Kwidzyn po raz kolejny wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2013) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2013 roku.
W ramach umowy podpisanej z WFOŚ i GW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 9 właścicielom nieruchomości. Usunięto 24,22 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 9 budynków. Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 19 376,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2013”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 13 563,00 zł, co stanowiło 70% kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 30% kosztu kwalifikowanego WFOŚ i GW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 5 813,00 zł.
W 2014 roku Gmina Kwidzyn ponownie wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2014) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2014 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 12 właścicielom nieruchomości. Usunięto 53,15 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 12 budynków. Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 42 520,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2014”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 37 810,00 zł, co stanowiło 89% kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 11% kosztu kwalifikowanego WFOŚ i GW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 4 710,00 zł.
W 2015 roku Gmina Kwidzyn po raz kolejny wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2015) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2015 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 19 właścicielom nieruchomości. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn. Usunięto 46,16 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 21 budynków. Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 36 581,50 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2015”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 24 660,00 zł, co stanowiło 67,41% kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 32,59% kosztu kwalifikowanego WFOŚiGW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 11 784,63 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 136,87 zł.
W 2016 roku Gmina Kwidzyn również wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2016) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2016 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 16 właścicielom nieruchomości. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn. Usunięto 69,15 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 19 budynków (obiektów). Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 55 280,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2016”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 41 570,00 zł, co stanowiło 75,20%. Pozostałe 24,80% kosztu kwalifikowanego WFOŚiGW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 12 483,32 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 1 226,68 zł.

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2016r.

Kwidzyn, dnia 18 stycznia 2016 r.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN


o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2016.

Wójt Gminy Kwidzyn informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację w 2016 roku inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest.
Środki finansowe na realizację w/w inwestycji pochodziły będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (który niebawem ogłosi skierowany do gmin konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – edycja 2016) oraz z budżetu Gminy Kwidzyn.
W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych o chęci udziału w konkursie Urząd Gminy Kwidzyn przygotuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dotacji na realizację w 2016 roku inwestycji związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kwidzyn.
W zależności od ilości zgłoszeń i uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Gdańsku wysokość dotacji może docelowo wynieść od 50% do 90% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
Pomoc finansowa na realizację w/w inwestycji przyznana może zostać osobom fizycznym i Wspólnotom mieszkaniowym, które do chwili podpisania umowy – dotacji z Gminą nie dokonają demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 
O zakwalifikowaniu zadań do realizacji Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie. O zakwalifikowaniu zadania do realizacji decyduje kolejność wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Kwidzyn.
Osoby fizyczne i Wspólnoty mieszkaniowe zamierzające ubiegać się o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku muszą przedłożyć do Urzędu Gminy Kwidzyn następujące dokumenty:

1. Pismo do Wójta Gminy Kwidzyn informujące o chęci ubiegania się o dotację opatrzone: adresem modernizowanej nieruchomości, rodzajem zabudowy, przewidywanym terminem podjęcia i zakończenia prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz powierzchnią pokrycia dachowego wyrażoną w m2.
2. Kserokopia (odpis) tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja.
3. Formularz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest według wzoru, zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późno zm.).
4. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
5. Zdjęcia pokrycia dachowego budynku, na którym realizowana będzie inwestycja wykonane od strony fasadowej i szczytowej.
Pisma informujące o chęci ubiegania się o dotację w roku 2016 wraz z kserokopią tytułu prawnego, wypełnionymi formularzami i zdjęciami należy składać w terminie do dnia 11 marca 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, pokój nr 1 na parterze.
Formularze oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz informacji o wyrobach zawierających azbest pobrać można w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, pokój nr 1 na parterze lub w pokoju 17 na I piętrze oraz ze strony internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl (zakładka „Ogłoszenia i obwieszczenia”).

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu powyższych formularzy uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn Panem Zdzisławem Chojnackim w pokoj r 17 na I piętrze lub pod nr tel.: 55 261 41 65.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwidzyn – edycja 2015

Kwidzyn, dnia 13 listopada 2015 r.

Realizacja inwestycji w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2015”.

Gmina Kwidzyn w 2015 roku udzieliła właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Kwidzyn dotacji do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych.
Na realizację przedmiotowych zadań Gmina Kwidzyn pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl .
W ramach podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku umowy nr WFOŚ/D/III-70.E/252/2015/AZBEST-2015, z dnia 20 sierpnia 2015 roku, udzielono dotacji 19 właścicielom/ współwłaścicielom nieruchomości. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn. Usunięto 46,16 Mg (2 705,25 m2) wyrobów zawierających azbest pochodzących z 21 budynków.
Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 36 581,50 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2015” stanowi 67,41% kosztu kwalifikowanego, wynosi ona 24 660,00 zł, z czego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 12 804,00 zł – tj. 35%, oraz ze środków NFOŚiGW 11 856,00 zł – tj. 32,41%.
Środki finansowe pozyskane przez Gminę Kwidzyn pochodziły ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz ze środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Wójt Gminy Kwidzyn
Ewa Nowogrodzka

Azbest na terenie Gminy Kwidzyn

Zgodnie z danymi zawartymi w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kwidzyn na lata 2015 – 2032”, przyjętym uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2015 roku, na terenie Gminy Kwidzyn wyroby zawierające azbest znajdują się na 1 236 obiektach zlokalizowanych na 770 posesjach w ilości 165 979,06 m2, co w przeliczeniu wynosi 1 825,77 Mg, w tym: 90,00m(0,99 Mg) to wyroby I stopnia pilności wymiany,158 554,56 m(1 744,10 Mg) to wyroby II stopnia pilności wymiany, zaś 7 334,50 m(80,68 Mg) to wyroby III stopnia pilności wymiany. Poniżej załączono link do przedmiotowego programu:  http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=6182
Szczegółowe informacje dotyczące: szkodliwości azbestu, zasad bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, w tym pomoc w wypełnieniu wniosków o dofinansowanie i niezbędnych formularzy można uzyskać na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn Panem Zdzisławem Chojnackim w pokoju nr 17 na I piętrze lub pod nr tel.: 55 261 41 65.
Ponadto informacje dotyczące możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, jak i zasad właściwego postępowania z azbestem przekazywane są mieszkańcom gminy również na organizowanych corocznie zebraniach wiejskich.

Skip to content