Podatek leśny – informacja ws. stawek na 2019 r.

W 2019 r. stawka podatku leśnego wynosi 42,2356 zł od 1 ha lasu.

Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku leśnego, lecz przyjęła średnią cenę ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 1005), która wynosi 191,98 zł za 1 m³.

UWAGA!

Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane do złożenia Wójtowi Gminy Kwidzyn deklaracji na podatek leśny na rok podatkowy 2019 w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nowe druki formularzy informacji i deklaracji, obowiązujących od dnia 1 lipca 2019 r., dostępne są na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze.
Mają one zastosowanie dla Podatników, którym obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. Podatnicy, którym obowiązek powstał przed tą datą lub którzy chcieliby skorygować wcześniej złożone informacje lub deklaracje, korzystają ze starych druków, dostępnych poniżej.

Informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja na podatek leśny

Skip to content