Podatek od nieruchomości – informacja ws. stawek na 2019r.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr LVI/380/18 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 8 listopada 2018 r., poz. 4330) określiła stawki przedmiotowego podatku obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w roku 2019.

GRUNTY
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków)0,91 zł / m²
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych4,67 zł / m²
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji3,09 zł / m²
grunty pozostałe0,42 zł / m²
BUDYNKI
budynki mieszkalne lub ich części0,67 zł / m²
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej23,09 zł / m²
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym10,79 zł / m²
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń3,83 zł / m²
budynki gospodarcze związane z gospodarstwem domowym1,04 zł / m²
budynki pozostałe6,21 zł / m²
BUDOWLE
budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków0,01% od wartości
budowle pozostałe2% od wartości

UWAGA!

Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane do złożenia Wójtowi Gminy Kwidzyn deklaracji na podatek od nieruchomości na rok podatkowy 2019 w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nowe druki formularzy informacji i deklaracji, obowiązujących od dnia 1 lipca 2019 r., dostępne są na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze.
Mają one zastosowanie dla Podatników, którym obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. Podatnicy, którym obowiązek powstał przed tą datą lub którzy chcieliby skorygować wcześniej złożone informacje lub deklaracje, korzystają ze starych druków, dostępnych poniżej.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Skip to content