„POMORSKIE TRASY ROWEROWE O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM R10 I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 – PARTNERSTWO GMINY KWIDZYN”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa od dofinansowanie projektu nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-00 podpisana w dniu 11 grudnia 2017 r.

Beneficjent (Partner wiodący): Gmina Kwidzyn

Partnerzy: Miasto Kwidzyn, Gmina Sadlinki, Gmina Ryjewo, Miasto i Gmina Sztum, Gmina Miłoradz

Cel projektu: zwiększenie wykorzystania turystyki jako ważnego elementu rozwoju gospodarczego poprzez rozwój liniowej publicznej infrastruktury turystycznej tras rowerowych w gminach nad rzeką Wisłą w ramach produktu turystycznego Wiślanej Trasy Rowerowej.

Przedmiot projektu: utworzenie liniowej infrastruktury turystycznej w ramach wiślanej Trasy Rowerowej poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn, Miasta Kwidzyn i Gminy Miłoradz o łącznej długości 18,34 km, utworzenie 10 rowerowych miejsc postojowych oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego. Całkowita długość trasy rowerowej wynosi 72,28 km.
Projekt przewiduj również kompleksową promocję utworzonego produktu turystycznego.

Zakres rzeczowy projektu:

1. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych:
• Miasto Kwidzyn – długość 2,71 km;
• Gmina Kwidzyn – 13,99 km;
• Gmina Miłoradz – 1,64 km.

2. Budowa miejsc postojowych (wraz z elementami małej architektury):
• Gmina Sadlinki – Glina i Nebrowo Wielkie 
• Gmina Kwidzyn – Mareza, Korzeniewo i Janowo;
• Gmina Ryjewo – Rudniki i Benowo;
• Miasto i Gmina Sztum – Biała Góra; 
• Gmina Miłoradz – Mątowy Małe i Mątowy Wielkie.

3. Oznakowanie szlaku rowerowego

4. Promocja projektu oraz produktu turystycznego – tj. m.in. posadowienie tablic informacyjnych, informacje prasowe, mapy, przewodniki turystyczne itp.

Wskaźnik produktu: długość utworzonych szlaków turystycznych – 72,28 km
Wskaźniki rezultatu: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 14 500 (odwiedziny/rok)

Całkowita wartość projektu: 14 923 209,93 zł
Poziom dofinansowanie 63,70% kosztów kwalifikowanych
Kwota dofinansowania: 7 332 095,99 zł 
Termin realizacji projektu: do 31.12.2020 r.

Zaangażowanie finansowe poszczególnych partnerów: 

Partner Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane Wysokość dofinansowania
Miasto Kwidzyn1 275 614,07 zł1 207 305,06 zł769 053,32 zł
Gmina Ryjewo56 388,48 zł56 388,48 zł35 919,46 zł
Gmina Sadlinki64 552,93 zł64 552,93 zł41 120,22 zł
Gmina Miłoradz1 093 597,19 zł1 093 597,19 zł696 621,41 zł
Miasto i Gmina Sztum56 135,63 zł56 135,63 zł37 758,40 zł
Gmina Kwidzyn12 376 921,63 zł9 032 375,48 zł5 753 623,18 zł

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego – Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9

Skip to content