Regulamin MRG

UCHWAŁA NR II/5/16
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY KWIDZYN
z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn

Na podstawie § 5 uchwały Nr XVIII/106/15 Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody
na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015r.
poz.3459, z 2016r. poz. 491) Młodzieżowa Rada Gminy Kwidzyn, uchwala
co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin Pracy Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Młodzieżowej Rady
Gminy Kwidzyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

REGULAMIN PRACY MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY KWIDZYN
Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1.

Regulamin określa tryb pracy, sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwał przez Młodzieżową Radę Gminy Kwidzyn, zwaną dalej „Radą”.

§2.

 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.
 2. Rada używa pieczęci z napisem „Młodzieżowa Rada Gminy Kwidzyn”.

§ 3.

 1. Rada może wybrać ze swego grona sekretarza.
 2. Rada może wybrać ze swego grona osobę odpowiedzialną za nawiązywanie współpracy z organizacjami młodzieżowymi oraz samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych miast i miast innych państw.

Rozdział II. Sesje Rady.

§4.

 1. Rada obraduje na sesjach jawnych.

Rada odbywa sesje z częstotliwością niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań,
ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 5.

 1. Sesje zwołuje przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem w uzgodnieniu z opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy.
 2. Radnych o terminie sesji zawiadamia się najpóźniej 7 dni przed terminem obrad za pomocą poczty elektronicznej lub w inny skuteczny sposób.
 3. Zaproszenie powinno zawierać: datę i godzinę otwarcia sesji, numer sali, w której odbędzie się sesja, projekt porządku obrad i projekty uchwal przewidziane w porządku sesji.

§ 6.

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący lub w wypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 7.

Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły: „Otwieram (numer porządkowy) sesję Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn „.

§ 8.

Zamknięcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad następującej formuły: „Zamykam (numer porządkowy) sesję Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn „.

§ 9.

 1. Obrady są prawomocne przy obecności co najmniej połowy radnych.
 2. Przed rozpoczęciem sesji obecni radni mają obowiązek podpisać się na liście obecności.

Po rozpoczęciu sesji prowadzący obrady stwierdza prawomocność obrad na podstawie
listy obecności.

§ 10.

 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący poddaje pod dyskusję projekt porządku sesji.
 2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić każdy radny.
 3. Porządek obrad jest następnie zatwierdzany w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 11.

 1. Prowadzący obrady czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji.
 2. Prowadzący obrady udziela głosu radnym.
 3. Chęć zabrania głosu radny sygnalizuje poprzez podniesienie ręki.
 4. Prowadzący obrady może udzielić głosu zaproszonym gościom.
 5. W przypadku rażących zakłóceń obrad prowadzący może udzielić słownego ostrzeżenia osobie zakłócającej, wzywając do zachowania porządku.
 6. Po stwierdzeniu bezskuteczności ostrzeżenia prowadzący może nakazać opuszczenie sali osobie zakłócającej obrady.

§ 12.

 1. Z każdej sesji sporządzany jest protokół.
 2. Protokół podpisuje prowadzący obrady i protokolant.

§ 13.

Urząd Gminy Kwidzyn zobowiązany jest do udzielenia Radzie wszelkiej pomocy technicznej oraz organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

Rozdział III. Uchwały Rady.

§ 14.

Rozstrzygnięcia w sprawach rozpatrywanych na sesjach Rada podejmuje w formie uchwał.

§ 15.

Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 16.

Inicjatywę uchwałodawczą ma każdy z radnych oraz komisje Rady.
Uchwała powinna zawierać:

 1. numer sesji (cyfry rzymskie), kolejny numer uchwały (cyfry arabskie) i rok podjęcia uchwały,
 2. datę i tytuł,
 3. dokładną treść uchwały,
 4. wskazanie wykonawcy uchwały,
 5. termin wejścia uchwały w życie,
 6. pieczęć Rady i podpis prowadzącego obrady.

§ 17.

 1. Oryginał uchwały podpisuje przewodniczący obrad.
 2. Oryginał jest przechowywany tak jak protokół z sesji w Urzędzie Gminy Kwidzyn.

Kopię uchwał przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy Kwidzyn w ciągu 7 dni od ich
podjęcia.

Rozdział IV. Komisje Rady.

§ 18.

 1. Rada może powoływać komisje stałe lub doraźne, liczące co najmniej 3 osoby.
 2. Składy osobowe komisji ustala Rada.
 3. Regulaminy i plany komisji na ich wniosek zatwierdza Rada.
 4. Komisja spotyka się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia powołania.

§ 19.

Podstawowymi zadaniami komisji jest:
1) opracowanie projektów uchwał i zgłaszanie ich na sesję,
2) opiniowanie projektów uchwał,
3) sprawowanie kontroli wykonywania uchwał.

§ 20.

Zakres działań komisji określa Rada w akcie powołania komisji.

 1. W skład komisji wchodzą radni.
 2. Przewodniczącego komisji, jego zastępcę i sekretarza wybierają jej członkowie w głosowaniu jawnym na posiedzeniu komisji.

§ 21.

 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie opinii lub wniosku.

§ 22.

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 23.

 1. Komisja może odbywać posiedzenia niezależnie od terminu sesji Rady.
 2. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, podpisywany przez protokolanta i prowadzącego obrady komisji.
 3. Protokół z posiedzenia komisji przechowywany jest jak protokół z sesji Rady.

§ 24.

O terminie posiedzenia komisji powiadamia przewodniczący komisji zarówno członków komisji jak i radnych.

§ 25.

Rada może powołać następujące komisje stałe:
1) Komisję do spraw Kultury i Oświaty,
2) Komisję do spraw Sportu i Rekreacji.

§ 26.

Komisje doraźne powoływane są uchwałą Rady.

Rozdział V. Głosowanie.

§ 27.

Prawo glosowania mają wyłącznie radni.

 1. Przy równej liczbie głosów sprawa zostaje nierozstrzygnięta.
 2. Ponowne głosowanie zostaje przeprowadzone po przerwie.

§ 28.

Głosowanie zarządza przewodniczący obrad.

§ 29.

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Do przeliczenia głosów przewodniczący może wyznaczyć radnego.
 3. Przeliczający głosy liczy głosy oddane „za”, „przeciw” i „wstrzymujące”.
 4. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad tak, aby nie budziły wątpliwości.

§ 30.

W przypadku głosowania nad wyborem osób przed zamknięciem listy kandydatów przewodniczący obrad pyta każdego z kandydatów osobno czy zgadza się kandydować.

§ 31.

Głosowanie jest prawomocne w obecności co najmniej połowy składu Rady.

Rozdział VI. Radni.

§ 32.

 1. Radny reprezentuje swoich wyborców.
 2. Radny ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje.
 3. Radny wykonuje swoje zadania w oparciu o znajomość faktów i dobrą wolę.
 4. Radny ma prawo zrzec się swojego mandatu.

§ 33.

 1. Radny ma obowiązek czynnie uczestniczyć w pracach Rady.
 2. Podstawą do czasowego zwolnienia radnego z zajęć szkolnych jest zawiadomienie Rady o sesji lub posiedzeniu komisji.
Skip to content