Statut Młodzieżowej Rady Gminy

UCHWAŁA NR XLII/281/17
RADY GMINY KWIDZYN

z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn


Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1) ) Rada Gminy Kwidzyn nadaje Statut Młodzieżowej Radzie Gminy Kwidzyn:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Młodzieżowej Radzie – należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Gminy Kwidzyn (dalej MRG);
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kwidzyn;
3) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kwidzyn;
4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kwidzyn.

§ 2.

Statut określa zasady działania oraz tryb wyboru jej członków.

§ 3.

 1. MRG składa się z 12 radnych, po dwóch przedstawicieli z każdej szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn.
 2. Radni wybierani są przez uczniów szkół, których reprezentują.
 3. Kadencja MRG trwa 2 lata. Okres kadencji liczony jest od dnia ukonstytuowania się MRG do końca roku szkolnego w roku, w którym kończy się kadencja.

§ 4.

 1. Opiekuna MRG powołuje Rada Gminy Kwidzyn na uzasadniony wniosek Wójta Gminy Kwidzyn.
 2. Zadaniem opiekuna MRG jest wspieranie członków MRG w ich obowiązkach oraz koordynacja współpracy MRG z Urzędem Gminy oraz Radą Gminy.
 3. W każdej szkole zostanie wyznaczony nauczyciel – koordynator działań młodzieżowych radnych reprezentujących daną szkołę, którego wyznacza dyrektor danej szkoły.

§ 5.

Głównym celem działania MRG, jest:

 1. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży,
 2. zwiększanie aktywności młodych ludzi,
 3. kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji,
 4. kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego,
 5. zapewnienie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,
 6. reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu gminnego, samorządów uczniowskich oraz władz oświatowych, a także instytucji i organizacji pozarządowych,
 7. prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat roli gminy oraz jej funkcjonowania,
 8. działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
 9. działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.

§ 6.

Do zadań MRG należy:

 1. uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Kwidzyn,
 2. zgłaszanie wniosków do Rady Gminy, zgodnych z zapisami w ustawie o samorządzie gminnym,
 3. konsultowanie projektów uchwał związanych z realizacją celów statutowych MRG
 4. inicjowanie działań związanych z realizacją działań statutowych,
 5. współpraca w ramach organizacji gminnych imprez kulturalnych, sportowych,
 6. nawiązywanie współpracy z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych miejscowości oraz z organizacjami zagranicznymi,
 7. koordynowanie i inspirowanie inicjatyw młodych ludzi,
 8. promowanie oraz inspirowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, działalności naukowej, sportowej, charytatywnej oraz działalności na rzecz ochrony środowiska,
 9. decydowanie o finansach Młodzieżowej Rady Gminy,
 10. udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia,
 11. przygotowanie kalendarza prac MRG.

Rozdział 2.
Zasady działania MRG

§ 7.

 1. MRG ze swego grona wybiera:
  1. przewodniczącego MRG,
  2. wiceprzewodniczącego,
  3. sekretarza,
 2. Do kompetencji Prezydium należy:
  1. kierowanie bieżącymi sprawami MRG, w tym organizacja spotkań i posiedzeń,
  2. współpraca przy kompletowaniu dokumentacji z pracy rady.
 3. MRG wybiera osoby wymienione w § 7 ust 1 spośród radnych MRG, w głosowaniu tajnym.

§ 8.

MRG spotyka się co najmniej raz w miesiącu (jeśli istnieje taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał). Spotkania organizuje opiekun MRG. Powiadomienia dokonuje się elektronicznie. O terminie spotkań
informuje się także nauczyciela – szkolnego koordynatora działań MRG.

§ 9.

Szczegółowy sposób wyboru młodzieżowych radnych zapisany jest w ordynacji, stanowiącej załącznik do statutu.

§ 10.

Kadencja Radnego może być skrócona, jeżeli nastąpi:
1) zawieszenie w prawach ucznia,
2) przerwanie nauki,
3) relegowanie ze szkoły,
4) wszczęcie postępowania karnego lub w sprawach nieletnich,
5) niewywiązywanie się ze swoich obowiązków i nieprzestrzeganie statutu (decyduje Rada większością 2/3 głosów na wniosek co najmniej jednej czwartej członków rady),
6) rezygnacja z mandatu w trakcie trwania kadencji.

Rozdział 3.
Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe

§ 11.

Uchyla się § 2 Uchwały Nr XVIII/106/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015r., poz. 3459).

§ 12.

Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXI/135/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2015r., (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2016r., poz. 491);
2) Uchwała Nr XXVIII/182/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016r., (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2016r., poz. 2604).

§ 13.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Ordon

Skip to content