Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w 2020r.

Informujemy, że w roku 2020 stawki opłat za odbiór odpadów uległy zmianie.

Począwszy od dnia 1 marca 2020r. stawki dla poszczególnych gospodarstw przedstawiają się następująco:

 • dla nieruchomości zamieszkałej przez maksymalnie 3 osoby, opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 23,00 zł miesięcznie; zatem:
  • 1 osoba zapłaci 23,00 zł miesięcznie,
  • 2 osoby zapłacą 46,00 zł miesięczne,
  • 3 osoby zapłacą 69,00 zł miesięcznie;
 • dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 lub więcej osób, opłata naliczana jest od gospodarstwa domowego i wynosi 82,00 zł miesięcznie.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani uiszczać opłatę za odbiór odpadów komunalnych z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Osoby zainteresowane otrzymaniem książeczki do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 r. mogą zgłaszać zapotrzebowanie w tym zakresie:

1) osobiście lub przez inne osoby w Urzędzie Gminy Kwidzyn, pokój nr 7 (parter),
2) telefonicznie: 55 261-41-74 bądź
3) pisząc na adres e-mail: odpady1@gminakwidzyn.pl.

Przypominamy, że po zmianie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r, poz. 2010), istnieje obowiązek segregowania odpadów komunalnych. W przypadku nie wypełniania tego obowiązku, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym Wójta Gminy Kwidzyn. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze decyzji zostanie nałożona podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 • dla nieruchomości zamieszkałej przez maksymalnie 3 osoby, podwyższona opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 46,00 zł miesięcznie; zatem:
  • 1 osoba zapłaci 46,00 zł miesięcznie,
  • 2 osoby zapłacą 92,00 zł miesięczne,
  • 3 osoby zapłacą 138,00 zł miesięcznie;
 • dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 lub więcej osób, podwyższona opłata naliczana jest od gospodarstwa domowego i wynosi 164,00 zł miesięcznie.

Przypominamy, że po zmianie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r, poz. 2010), istnieje obowiązek segregowania odpadów komunalnych. W przypadku nie wypełniania tego obowiązku, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym Wójta Gminy Kwidzyn. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze decyzji zostanie nałożona podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 • dla nieruchomości zamieszkałej przez maksymalnie 3 osoby, podwyższona opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 46,00 zł miesięcznie; zatem:
  • 1 osoba zapłaci 46,00 zł miesięcznie,
  • 2 osoby zapłacą 92,00 zł miesięczne,
  • 3 osoby zapłacą 138,00 zł miesięcznie;
 • dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 lub więcej osób, podwyższona opłata naliczana jest od gospodarstwa domowego i wynosi 164,00 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:

 • art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i 4, ust. 3 oraz art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.);
 • uchwała Nr XVI/102/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 18 lutego 2020 r., poz. 1072).
PDF Embedder requires a url attribute
Skip to content