STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIAZUJĄCE NA TERENIE GMINY KWIDZYN W 2022 R.

Informujemy, że w roku 2022 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kwidzyn uległy zmianie.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. metody ustalania opłaty i stawki przedstawiają się następująco:

 • dla nieruchomości zamieszkałej przez maksymalnie 3 osoby, opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 26,00 zł miesięcznie; zatem:
  • 1 osoba zapłaci 26,00 zł miesięcznie,
  • 2 osoby zapłacą 52,00 zł miesięczne,
  • 3 osoby zapłacą 78,00 zł miesięcznie;
 • dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 lub więcej osób, opłata naliczana jest od gospodarstwa domowego i wynosi 104,00 zł miesięcznie.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani uiszczać opłatę za odbiór odpadów komunalnych z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Opłatę można zapłacić przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub za pomocą karty płatniczej w Urzędzie Gminy Kwidzyn (pokój nr 6 lub pokój nr 1).

Osoby zainteresowane otrzymaniem książeczki do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zgłaszać zapotrzebowanie w tym zakresie:

 1. osobiście lub przez inne osoby w Urzędzie Gminy Kwidzyn, pokój nr 7 (parter),
 2. telefonicznie: 55 261-41-74 bądź
 3. pisząc na adres e-mail: odpady1@gminakwidzyn.pl lub odpady2@gminakwidzyn.pl.

Przypominamy, że istnieje obowiązek segregowania odpadów komunalnych. W przypadku nie wypełniania tego obowiązku, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym Wójta Gminy Kwidzyn. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze decyzji zostanie nałożona podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 • dla nieruchomości zamieszkałej przez maksymalnie 3 osoby, podwyższona opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 52,00 zł miesięcznie; zatem:
  • 1 osoba zapłaci 52,00 zł miesięcznie,
  • 2 osoby zapłacą 104,00 zł miesięczne,
  • 3 osoby zapłacą 156,00 zł miesięcznie;
 • dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 lub więcej osób, podwyższona opłata naliczana jest od gospodarstwa domowego i wynosi 208,00 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:

 • art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i 4, ust. 3 oraz art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.);
 • uchwała Nr XXXIV/214/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23 grudnia 2021 r., poz. 5100).
Skip to content