Powiślańska Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020

Termin składania wniosków: 28.05.2019 – 11.06.2019

Ogłoszenie nr 23/2019

ZAKRES TEMATYCZNY: Rozwój kompetencji mieszkańców LGD w zakresie ochrony środowiska w tym przeciwdziałania zmianom klimatu

Ogłoszenie nr 24/2019

ZAKRES TEMATYCZNY: Inicjatywy służące kreowaniu tożsamości / wzmacnianiu powiązań pomiędzy mieszkańcami gmin PLGD

Ogłoszenie nr 25/2019

ZAKRES TEMATYCZNY: Włączanie osób z grup defaworyzowanych w życie społeczne obszaru PLGD

Ogłoszenie nr 26/2019

ZAKRES TEMATYCZNY: Zwiększanie liczby ofert turystycznych na obszarze PLGD

Ogłoszenie nr 27/2019

ZAKRES TEMATYCZNY: Wykreowanie i popularyzacja marki turystycznej obszaru PLGD

Miejsce składania wniosków:


Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania, Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6, 82-500 Kwidzyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Szczegóły oraz treść ogłoszeń dostępna jest na stronie www.powislanskalgd.pl w zakładce NABORY WNIOSKÓW

Skip to content