Radni Udzielili Wójtowi Absolutorium

27 czerwca 2019r. podczas obrad X sesji Rady Gminy Kwidzyn, radni, jednogłośnie,  pod­jęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2018 oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Przed podjęciem w/w uchwał Wójt Gminy Dariusz Wierzba przedstawił raport o stanie Gminy Kwidzyn za rok 2018 oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2018 rok. Zgodnie z procedurą Przewodniczący Rady Piotr Spaczyński odczytał pozytywną opinię Regional­nej Izby Obrachun­kowej w Gdańsku o przed­łożonym przez Wójta sprawoz­daniu z wykonania budżetu za rok 2018. Pozytywne stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za 2018 rok, przedstawił również Prze­wod­niczący Komisji Rewizyj­nej Roman Górniewski W dyskusji Radni wyrazili pozytywną opinię do wykonanego przez Wójta budżetu i wnioskowali o udzielenie absolutorium.

Skip to content