Podatek od nieruchomości – informacja ws. stawek na 2020 r.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XIV/84/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10 grudnia 2019 r., poz. 5737) określiła stawki przedmiotowego podatku obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w roku 2020.

GRUNTY
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) 0,95 zł / m²
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł / ha
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 3,15 zł / m²
grunty pozostałe 0,44 zł / m²
BUDYNKI
budynki mieszkalne lub ich części 0,70 zł / m²
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,90 zł / m²
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł / m²
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,87 zł / m²
budynki gospodarcze związane z gospodarstwem domowym 1,10 zł / m²
budynki pozostałe 6,50 zł / m²
BUDOWLE
budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 0,01% od wartości
budowle pozostałe 2% od wartości

FORMULARZE PODATKOWE

Formularze na podatek od nieruchomości można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

UWAGA!

Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane do złożenia Wójtowi Gminy Kwidzyn deklaracji na podatek od nieruchomości na rok podatkowy 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Skip to content