XVI Sesja Rady Gminy Kwidzyn

W minioną środę, w Urzędzie Gminy Kwidzyn, odbyła się sesja Rady Gminy Kwidzyn. Przewodniczący Rady, Piotr Spaczyński, otworzył XVI obrady sesji Rady Gminy Kwidzyn. W kolejnym punkcie porządku obrad, Wójt Gminy Kwidzyn, Dariusz Wierzba, złożył sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami.
Swoje wystąpienia podczas sesji mieli również zaproszeni goście.
Pan Edward Bednarski, z Koła Łowieckiego Knieja, przedstawił raport nt. zagrożeń związanych z wirusem ASF na terenie Powiatu Kwidzyńskiego. Omówił również działalność Koła Łowieckiego Knieja dotyczącą zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Pan Norbert Cesarz, nowo powołany dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, przedstawił swoją sylwetkę zawodową oraz dotychczasowe osiągnięcia zawodowe. Omówił również planowane kierunki działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie. Pani Maria Wandtke zabrała głos w sprawie działalności kulturalnej na terenie Gminy Kwidzyn oraz w sprawie inicjatyw lokalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. Pani Maria omówiła również działalność Stowarzyszenia Ciuchcia z Marezy, skupiającą się wokół tradycji, historii, kultury i rozrywki. Na zakończenie, Pani Maria Wandtke rozdała wszystkim zebranym publikację Przystanek Mareza. Publikacja została zrealizowana w ramach inicjatyw lokalnych 2019.

Podczas sesji podjęte zostały uchwały:

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037;
  3. w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
  4. w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej;
  5. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kwidzyn na lata 2019-2022”;
  6. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
  7. w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kwidzyn;
  8. w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
  9. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Skip to content