XVII Sesja Rady Gminy Kwidzyn

27 lutego, w Urzędzie Gminy Kwidzyn, odbyła się sesja Rady Gminy Kwidzyn. Przewodniczący Rady, Piotr Spaczyński, otworzył XVII obrady sesji Rady Gminy Kwidzyn. W kolejnym punkcie porządku obrad, swoje wystąpienia zaprezentowali zaproszeni goście:

1) Komenda Powiatowa Policji- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Kwidzyn asp.sztab. Andrzej Hejna oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kwidzyn nadkom. Jerzy Szatkowski
informacja o stanie porządku i  bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kwidzyn w roku 2019:

2)Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kwidzynie-Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie Piotr Sztypka
informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony pożarowej na terenie gminy Kwidzyn w roku 2019

3)Prezes Gminnego Oddziału OSP- Krzysztof Skoczek
informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony pożarowej na terenie gminy Kwidzyn w roku 2019

4)Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Nadzór Wodny w Kwidzynie Adam Małż
informacja na temat stanu urządzeń melioracyjnych i wodnych na terenie gminy Kwidzyn

W kolejnej części sesji Wójt Gminy Kwidzyn, Dariusz Wierzba, złożył sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami. Następnie sprawozdanie z realizacji w 2019 roku zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2020 roku, złożyła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Małgorzata Piotrowska.

Podczas sesji podjęte zostały uchwały:

  1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2020-2022;
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037;
Skip to content