Zmiany w LSR – konsultacje

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia PLGD w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zakres zmian LSR dotyczy dodatkowych środków finansowych w ramach tzw. Bonusu 2 oraz różnicy kursowych EURO. Ponadto w ramach:
•    przedsięwzięcia I.1.2. Rozwój kompetencji mieszkańców LGD w zakresie ochrony środowiska w tym przeciwdziałania zmianom klimatu – przesunięto środki z konkursu na grant.
•    przedsięwzięcie  II.1.2. Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze PLGD – zwiększono środki z/g na zapotrzebowanie, zwiększono wskaźniki,
•    przedsięwzięcie  III.1.2. Tworzenie nowych przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD – zwiększono środki z/g na zapotrzebowanie,  zwiększono wskaźniki
•    przedsięwzięcie III.1.3. Rozwój już istniejących przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD – zwiększono środki z/g na zapotrzebowanie,  zwiększono wskaźniki
Propozycję zmian zaznaczone kolorem czerwonym w Lokalnej Strategii Rozwoju
Zakres zmian dotyczy także dostosowania załącznika 2. Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu do obecnie obowiązujących wymagań.

UZASADNIENIE
Propozycje zmian są spowodowane potrzebami zgłaszanymi przez lokalną społeczność podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie (w tym warsztat refleksyjny) oraz wynikają z przeprowadzonych naborów na realizację tych przedsięwzięć. W celu zrealizowania LSR i wskaźników jej realizacji zaproponowane zmiany mają zachęcić przyszłych wnioskodawców do aplikowania o środki na realizację działań w ramach LSR.
Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” do dnia 12 czerwca 2020. do godziny 15.00 do biura PLGD, Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6 elektronicznie na adres: sekretariat@powislanskalgd.pl  (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

Komplet dokumentów znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.powislanskalgd.pl/?a=artDetails&id=2&idA=290

Skip to content