Ogłoszenie o naborze na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

WÓJT GMINY KWIDZYN

prowadzi nabór na zwalniające się stanowisko urzędnicze

ds. księgowości budżetowej
w Referacie finansowymUrzędu Gminy Kwidzyn

Wymagania niezbędne – między innymi:

Wykształcenie:

wyższe, ewentualnie w trakcie studiów (preferowana specjalność: rachunkowość), lub średnie ekonomiczne,

Doświadczenie zawodowe:

co najmniej dwa lata pracy w księgowości budżetowej (preferowany staż pracy w administracji samorządowej w księgowości budżetowej)

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych i zakres zadań przypisanych stanowisku, znajduje się na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Nabórna zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym Urzędu Gminy Kwidzyn”.

  1. w Biurze Obsługi Klienta pokój Nr 1 na parterze w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30,
  2. przesłać pocztą na adres urzędu,
  3. lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2020 r., poz. 376 z późn.zm. ),

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020 r. do godziny 1500.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data złożenia dokumentów w Urzędzie.

Skip to content