Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowcu w czerwcu 2020 roku złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą  „Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Rakowiec”. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup dwóch ubrań specjalnych, dwóch par rękawic specjalnych oraz dwóch par butów specjalnych strażackich skórzanych. Nowo zakupione wyposażenie  znacząco wpłynie na bezpieczeństwo strażaków oraz przyczyni się do podniesienia skuteczność realizowanych działań ratowniczych poprzez zminimalizowanie strat materialnych oraz ekologicznych. Uwagę należy zwrócić na fakt, że w przypadku ratownictwa chemiczno-ekologicznego skala i zasięg skutków zdarzenia w dużej mierze może zależeć od wyposażenia i poziomu zabezpieczenia strażaków. Z uwagi na funkcjonowanie jednostki w strukturach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, terenem działania jednostki jest obszar całego powiatu o powierzchni 835  km², liczący 83 611 mieszkańców.                
Koszt kwalifikowany zrealizowanego zadania wynosi 11 820,00 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach dotacji przeznaczył kwotę 11 520,00 zł (97.64 % kosztów zadania).
Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Zadanie pod nazwą  „Zakup sprzątu i wyposażenia dla OSP Rakowiec” zostało zrealizowane tj. zakupiono dwa ubrania specjalne, dwie pary rękawic specjalnych oraz dwie pary butów specjalnych skórzanych.

Skip to content