Ogłoszenie o naborze na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty

Wymagania niezbędne – między innymi:

Wykształcenie:

wyższe, lub w trakcie studiów, bądź średnie ekonomiczne,

Doświadczenie zawodowe:

ca najmniej rok pracy w księgowości budżetowej (preferowany staż pracy w księgowości
budżetowej w placówkach oświatowych)

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych i zakres zadań przypisanych stanowisku, znajduje się na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„Nabór na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty
w Urzędzie Gminy Kwidzyn ”

  1. w Biurze Obsługi Klienta pokój Nr 1 na parterze w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30,
  2. przesłać pocztą na adres urzędu,
  3. lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 376 z późn.zm.),

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2021r. do godziny 1500.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data złożenia dokumentów w Urzędzie.

Skip to content