Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Kamionka

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami), Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:

Lp.Obręb geodezyjnyNumer działki i numer księgi wieczystejPowierzchnia nieruchomościTerminy odbytych przetargówForma sprzedażyOpis nieruchomości
i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
Cena Nieruchomości netto
Wadium
Minimalne postąpienie
1.Kamionka146/37 GD1I/00055467/61464 m212.11.2020r.Sprzedaż na własność  Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały
w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn  Nr GP-WZ-85-2019 z dnia 11 lipca 2019 r.
44.813,00 zł 4.500,00 zł
450,00 zł
2.Kamionka146/38 GD1I/00055467/61370 m212.11.2020r.j.w.j.w.41.936,00 zł
4.200,00 zł
420,00
3.Kamionka146/39 GD1I/00055467/61878 m212.11.2020r.j.w.j.w.54.669,00 zł
5.500,00 zł
550,00 zł
4.Kamionka146/40 GD1I/00055467/61203 m212.11.2020r.j.w.j.w.39.531,00 zł
4.000,00 zł
400,00 zł
5.Kamionka146/41 GD1I/00055467/61639 m212.11.2020r.j.w.j.w.47.711,00 zł
4.800,00 zł
480,00 zł
6.Kamionka146/42 GD1I/00055467/61983 m212.11.2020r.j.w.j.w.57.725,00 zł
5.800,00 zł
580,00 zł
7.Kamionka146/43 GD1I/00055467/61774 m213.11.2020r.j.w.j.w.55.633,00 zł
5.600,00 zł
560,00 zł
8.Kamionka146/44 GD1I/00055467/61750 m213.11.2020r.j.w.j.w.54.880,00 zł
5.500,00 zł
550,00 zł
9.Kamionka146/45 GD1I/00055467/63973 m213.11.2020r.j.w.j.w.100.755,00 zł
10.100,00
1.010,00
10.Kamionka146/47 GD1I/00055467/61284 m213.11.2020r.j.w.j.w.39.303,00 zł
4.000,00 zł
400,00 zł
11.Kamionka146/48 GD1I/00055467/61199 m213.11.2020r.j.w.j.w.36.701,00 zł
3.700,00 zł
370,00 zł
12.Kamionka146/49 GD1I/00055467/61200 m216.11.2020r.j.w.j.w.36.732,00 zł
3.700,00 zł
370,00 zł
13.Kamionka146/50 GD1I/00055467/61292 m216.11.2020r.j.w.j.w.39.548,00 zł
4.000,00 zł
400,00 zł
14.Kamionka146/51 GD1I/00055467/61107 m216.11.2020r.j.w.j.w.33.885,00 zł
3.400,00 zł 340,00 zł
15.Kamionka146/54 GD1I/00055467/61571 m216.11.2020r.j.w.j.w.49.267,00 zł
5.000,00 zł
500,00 zł
16.Kamionka146/55 GD1I/00055467/61482 m217.11.2020r.j.w.j.w.48.699,00 zł
4.900,00 zł
490,00 zł
17.Kamionka146/56 GD1I/00055467/61453 m217.11.2020r.j.w.j.w.47.746,00 zł
4.800,00 zł
480,00 zł
18.Kamionka146/58 GD1I/00055467/61153 m217.11.2020r.j.w.Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały
w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn 
Nr GP-WZ-84-2019 z dnia
11 lipca 2019 r.
37.888,00 zł
3.800,00 zł
380,00 zł
19.Kamionka146/59 GD1I/00055467/61168 m217.11.2020r.j.w.j.w.38.380,00 zł
3.900,00 zł 390,00 zł
20.Kamionka146/60 GD1I/00055467/61165 m217.11.2020r.j.w.j.w.38.282,00 zł
3.900,00 zł 390,00 zł
21.Kamionka146/61 GD1I/00055467/61157 m218.11.2020r.j.w.j.w.38.019,00 zł
3.900,00 zł
390,00 zł
22.Kamionka146/62 GD1I/00055467/62771 m218.11.2020r.j.w.j.w.70.273,00 zł
7.100,00 zł
710,00 zł
23.Kamionka146/63 GD1I/00055467/63272 m218.11.2020r.j.w.j.w.82.978,00 zł
8.300,00 zł
830,00 zł
24.Kamionka146/64 GD1I/00055467/61288 m218.11.2020r.j.w.j.w.42.324,00 zł
4.300,00 zł
430,00 zł
25.Kamionka146/65 GD1I/00055467/61255 m218.11.2020r.j.w.j.w.41.239,00 zł
4.200,00 zł
420,00 zł
26.Kamionka146/66 GD1I/00055467/61253 m218.11.2020r.j.w.j.w.41.174,00 zł
4.200,00 zł
420,00 zł
27.Kamionka146/67 GD1I/00055467/61241 m219.11.2020r.j.w.j.w.40.779,00 zł
4.100,00 zł
410,00 zł
28.Kamionka146/71 GD1I/00055467/61243 m219.11.2020r.j.w.j.w.40.845,00 zł
4.100,00 zł 410,00 zł
29.Kamionka146/72 GD1I/00055467/61145 m219.11.2020r.j.w.j.w.37.625,00 zł
3.800,00 zł 380,00 zł
30.Kamionka146/75 GD1I/00055467/61203 m219.11.2020r.j.w.j.w.36.824,00 zł
3.700,00 zł
370,00 zł

Na nieruchomościach nie były prowadzone badania geologiczne.

Przetargi odbędą się w dniu:

18 lutego 2021 r.Godz. 1200Działka
146/37
Godz. 1300Działka
146/38
Godz. 1400Działka
146/39
19 lutego 2021 r.Godz. 900Działka
146/40
Godz. 1000Działka
146/41
Godz. 1100Działka
146/42
Godz. 1200Działka
146/43
Godz. 1300Działka
146/44
22 lutego 2021 r.Godz. 900Działka
146/45
Godz. 1000Działka
146/47
Godz. 1100Działka
146/48
Godz. 1200Działka
146/49
Godz. 1300Działka
146/50
Godz. 1400Działka
146/51
23 lutego 2021 r.Godz. 900Działka
146/54
Godz. 1000Działka
146/55
Godz. 1100Działka
146/56
Godz. 1200Działka
146/58
Godz. 1300Działka
146/59
Godz. 1400Działka
146/60
24 lutego 2021 r.Godz. 900Działka
146/61
Godz. 1000Działka
146/62
Godz. 1100Działka
146/63
Godz. 1200Działka
146/64
Godz. 1300Działka
146/65
Godz. 1400Działka
146/66
Godz. 1500Działka
146/67
25 lutego 2021 r.Godz. 900Działka
146/71
Godz. 1000Działka
146/72
Godz. 1100Działka
146/75

w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, pokój nr 8, parter.          

Podana cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony
do wylicytowanej ceny według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu
ww. nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 30 września 2020 r.

W dziale III księgi wieczystej GD1I/00055467/6 wpisane ograniczone prawo rzeczowe – na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

            W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium
w ustalonym terminie. Termin wpłacenia wadium wraz z podaniem numeru działki
i miejscowości upływa w dniu 12 lutego 2020 r.

Miejsce i forma wniesienia wadium: wpłata na konto Urzędu Gminy Kwidzyn w Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nr 78 8300 0009 0008 2123 2000 0060. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy.

Warunkiem udziału w przetargu jest obecność na przetargu osoby, która dokonała wpłaty wadium lub innej osoby występującej w jej imieniu na podstawie udzielonego notarialnie pełnomocnictwa do uczestnictwa w tym przetargu. W przypadku osób prawnych należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się
z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia
12 lutego 2021 r., zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno-architektonicznymi zabudowy i uzbrojeniem znajdującym się na terenie objętym przetargiem.

Organizator przetargu jest zobowiązany do ustalenia terminu zawarcia umowy nabycia prawa własności w ciągu 21 dni od chwili rozstrzygnięcia przetargu i powiadomienia o nim nabywcy. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy nabycia prawa własności, w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wpłata wylicytowanej ceny netto + wartość podatku VAT nabycia nieruchomości, winna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień dokonania wpłaty ceny uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na koncie Urzędu Gminy Kwidzyn.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kwidzyn w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 55-261-41-58.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn www.bip.gminakwidzyn.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kwidzyn i we wsi Kamionka na okres 30 dni,
a ponadto informacja o przetargu podana będzie w prasie lokalnej.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargów w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów

Skip to content