Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Tychnowy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami), Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:

Lp.Obręb geodezyjnyNumer działki i numer księgi wieczystejPowierzchnia nieruchomościTerminy odbytych przetargówForma sprzedażyOpis nieruchomości
i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
Cena Nieruchomości netto
Wadium
Minimalne postąpienie
1.Tychnowy55/8 GD1I/00011341/72060 m225.08.2020 r.
20.10.2020 r.
Sprzedaż na własnośćNieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały
w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn  Nr GP-WZ-63-2019
z dnia 2 lipca 2019 r.
54.219,00 zł 5.500,00 zł
550,00 zł
2.Tychnowy55/9 GD1I/00011341/71748 m225.08.2020 r.
20.10.2020 r.
jw.jw.46.007,00 zł 4.700,00 zł
470,00 zł
3.Tychnowy57/4 GD1I/00011341/71362 m225.08.2020 r
20.10.2020 r.
jw.Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały
w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn  Nr GP-WZ-81-2019
z dnia 8 lipca 2019 r.
37.932,00 zł 3.800,00 zł
380,00 zł
4.Tychnowy57/5 GD1I/00011341/71272 m225.08.2020 r.
20.10.2020 r.
jw.jw.35.425,00 zł 3.600,00 zł
360,00 zł
5.Tychnowy57/6 GD1I/00011341/71194 m226.08.2020 r.
20.10.2020 r.
jw.jw.33.253,00 zł 3.400,00 zł
340,00 zł
6.Tychnowy57/10 GD1I/00011341/71428 m226.08.2020 r.
21.10.2020 r.
jw.jw.39.770,00 zł 4.000,00 zł
400,00 zł
7.Tychnowy57/15 GD1I/00011341/71117 m227.08.2020 r.
22.10.2020 r.
jw.jw.25.970,00 zł 2.600,00 zł
260,00 zł
8.Tychnowy57/16 GD1I/00011341/71001 m227.08.2020 r.
22.10.2020 r.
jw.jw.27.878,00 zł 2.800,00 zł
280,00 zł
9.Tychnowy57/17 GD1I/00011341/71229 m227.08.2020 r.
22.10.2020 r.
jw.jw.34.228,00 zł 3.500,00 zł
350,00 zł

Na nieruchomościach nie były prowadzone badania geologiczne.

Przetargi odbędą się w dniu:

17 lutego 2021 r.Godz. 1000Działka
55/8
Godz. 1100Działka
55/9
Godz.1200Działka
57/4
Godz. 1300Działka
57/5
Godz. 1400Działka
57/6
Godz. 1500Działka
57/10
18 lutego 2021 r.Godz. 900Działka
57/15
Godz. 1000Działka
57/16
Godz. 1100Działka
57/17

w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, pokój nr 8, parter.          

Podana cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony
do wylicytowanej ceny według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu
ww. nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 1 lipca 2020 r.

            W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium
w ustalonym terminie. Termin wpłacenia wadium wraz z podaniem numeru działki
i miejscowości upływa w dniu 12 lutego 2021 r.

Miejsce i forma wniesienia wadium: wpłata na konto Urzędu Gminy Kwidzyn w Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nr 78 8300 0009 0008 2123 2000 0060. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy.

Warunkiem udziału w przetargu jest obecność na przetargu osoby, która dokonała wpłaty wadium lub innej osoby występującej w jej imieniu na podstawie udzielonego notarialnie pełnomocnictwa do uczestnictwa w tym przetargu. W przypadku osób prawnych należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zmianami).

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się
z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia
12 lutego 2021 r., zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno-architektonicznymi zabudowy i uzbrojeniem znajdującym się na terenie objętym przetargiem.

Organizator przetargu jest zobowiązany do ustalenia terminu zawarcia umowy nabycia prawa własności w ciągu 21 dni od chwili rozstrzygnięcia przetargu i powiadomienia o nim nabywcy. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy nabycia prawa własności, w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wpłata wylicytowanej ceny netto + wartość podatku VAT nabycia nieruchomości, winna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień dokonania wpłaty ceny uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na koncie Urzędu Gminy Kwidzyn.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kwidzyn w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 55-261-41-58.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn www.bip.gminakwidzyn.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kwidzyn i we wsi Tychnowy na okres 30 dni,
a ponadto informacja o przetargu podana będzie w prasie lokalnej.

Skip to content