Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2021

azbest
azbest

Wójt Gminy Kwidzyn informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację w 2021 roku inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest, z nieruchomości położonych na terenie gminy Kwidzyn.
Środki finansowe na realizację w/w inwestycji pochodziły będą z budżetu Gminy Kwidzyn oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚ i GW) pod warunkiem, że WFOŚ i GW ogłosi w tym roku skierowany do gmin konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.
W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych o chęci ubiegania się o dotację oraz pod warunkiem ogłoszenia przez WFOŚ i GW w Gdańsku konkursu, pracownik Urząd Gminy Kwidzyn przygotuje wniosek do WFOŚ i GW w Gdańsku o udzielenie dotacji na realizację w 2021 roku w/w inwestycji.
W zależności od ilości zgłoszeń i uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Gdańsku, wysokość dotacji może docelowo wynieść od 50% do 90% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
Dotacja może zostać przyznana osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, do budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
O zakwalifikowaniu zadania do realizacji decyduje kolejność wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Kwidzyn.
Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe zamierzające ubiegać się o dotację muszą złożyć pismo do Wójta Gminy Kwidzyn informujące o chęci ubiegania się o dotację opatrzone: danymi wnioskodawcy, nr kontaktowym, adresem modernizowanej nieruchomości, rodzajem zabudowy, nr księgi wieczystej, przewidywanym terminem podjęcia i zakończenia prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz powierzchnią pokrycia dachowego wyrażoną w m2.
Pisma informujące o chęci ubiegania się o dotację należy składać do 15 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Kwidzyn, przy ul. Grudziądzkiej 30, 82-500 Kwidzyn (pok. nr 1).
Wszelkie informacje uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn Panią Anetą Tarką w pokoju nr 19 na I piętrze lub pod nr tel.: 55 261 41 65.
Wójt Gminy Kwidzyn
Dariusz Wierzba

Skip to content