Nowe zasady realizacji Programu „Dobry start”

            W dniu 18 czerwca 2021r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1092) na mocy, którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek i załączniki do wniosku składane są wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

1) profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez

Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

2) systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 3) systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Osobie składającej wniosek i załączniki do wniosku, która nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, profil ten zakłada ZUS.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”
są przyjmowane od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.  Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu „Dobry start” można uzyskać dzwoniąc na infolinię Zakładu Ubezpieczeń Społecznej (tel. 22 560 16 00).

Skip to content